Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - YM: Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

YM: Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12018/2022

Vastausaika on päättynyt: 10.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Johdanto
Uudella asetuksella säädettäisiin lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta. Asetus olisi voimassa määräajan ja sitä sovellettaisiin vuosina 2022-2027.

Ehdotettu tuki kohdistuisi luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin elinympäristöihin, joiden ennallistamisella, kunnostuksella tai hoidolla voitaisiin parantaa niiden ekologista tilaa kustannustehokkaasti. Tuki myönnettäisiin tavarana tai palveluna, mikä tarkoittaa, että ELY-keskus vastaisi tarvittavien toimenpiteiden järjestämisestä ja valvonnasta yksityisen maanomistajan maalla. Tehtävistä toimenpiteistä sovittaisiin yhdessä maanomistajan kanssa. 

Tätä tukea myönnettäessä sovellettaisiin oikeusperustana Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (yleinen de minimis –asetus). Yleinen de minimis -asetus mahdollistaa vähämerkityksisen tuen myöntämisen yrityksille ilman komissiolle tehtävää ennakkoilmoitusta, kun tuen määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.
 
Tausta
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Osana tämän tavoitteen toteuttamista valtioneuvosto teki 27.5.2021 periaatepäätöksen Helmi-elinympäristöohjelmasta. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa. 

Lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien ekologisen tilan parantaminen edellyttää kullekin kohteelle soveltuvia toimenpiteitä, joita voivat olla muun muassa soiden ennallistaminen ojia täyttämällä ja vesiä ohjaamalla, lintuvesien kunnostaminen ruoppaamalla, raivaamalla tai hoitokalastuksen avulla, metsäluonnon ennallistamis- ja hoitotoimenpiteet kuten kuusien poisto lehtokohteilta tai paahderinteiden valoisuuden lisääminen kunttaa poistamalla tai pienvesien kunnostus uomia kunnostamalla, soraistamalla ja raivaamalla.  Osalla elinympäristöistä voidaan tarvita toimenpiteiden uusimista ajan kuluessa esimerkiksi vesakkoa raivaamalla.

Uusi asetus muodostaisi lajien  elinympäristöjen ja luontotyyppien ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimien tukemiseen sovellettavan kokonaisuuden. Ehdotettavassa asetuksessa ELY-keskus vastaisi ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden järjestämisestä ja toteutuksen valvonnasta yksityisen maanomistajan mailla maanomistajan hakemukseen tai suostumukseen perustuen. ELY-keskus voisi hankkia tarvittavat toimenpiteet myös maanomistajalta itseltään markkinahintaisella ostopalvelusopimuksella.  Tuki ei vaatisi maanomistajalta toimenpiteiden järjestämistä, rahoittamista ja kulujen maksatushakua jälkikäteen, vaan järjestelyvastuu olisi ELY-keskuksella.
Tavoitteet
Ehdotuksena on antaa valtioneuvoston asetus lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta.  Asetus olisi voimassa määräajan ja sitä sovellettaisiin vuosina 2022-2027.

Asetukseen sisältyisivät luonnonsuojelulain 1 a lukua tarkentavat säännökset. Tukijärjestelmä perustuisi hakijan tekemään tukihakemukseen. Tukea voitaisiin myöntää myös maanomistajan kirjallisen suostumuksen perusteella. ELY-keskus käsittelisi hakemuksen tai huolehtisi suostumuksen ja tarvittavien tietojen hankinnasta ja tekisi tukipäätöksen. ELY-keskus myös vastaisi hoitotoimien järjestämisestä, tarvittaessa yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096 - Luonnonsuojelulaki, jonka 1 a lukuun asetus nojaa.

https://ym.fi/helmi - Helmi-elinympäristöohjelma

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM051:00/2021 - Hankkeen tiedot valtioneuvoston sivuilla

https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki - Tietoa yleisestä de minimis -tuesta

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 10.5.2022 mennessä
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.
Kyselyosiossa on mahdollista jättää yleinen lausunto sekä lisäksi pykäläkohtainen kommentointimahdollisuus. 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 
 
Valmistelijat
Lisätietoa antaa
ympäristöneuvos Hanna-Leena Keskinen, puh. +358 50 5339683, hanna-leena.keskinen@gov.fi
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymeenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen keskusmuseo    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pro Agria    
Päijät-Hämeen liitto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi