Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteistä Suomessa

Selvitys muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteistä Suomessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1731/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän selvityksestä muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteistä Suomessa.

 

Työryhmän materiaalit (muun muassa pöytäkirjat ja asiantuntijakuulemisen lausuntoyhteenveto) löytyvät Hankeikkuna-palvelusta: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM071:00/2018.

Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807 muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa tuli voimaan 18.12.2018. Asetuksen keskeinen vaatimus on, että jäsenvaltioiden on poistettava perusteettomat sijaintia koskevat vaatimukset sähköisessä muodossa olevalle muulle kuin henkilötiedolle. Perustelluiksi sijaintia koskeviksi vaatimuksiksi katsottaisiin ainoastaan yleistä turvallisuutta koskevat, suhteellisuusperiaatteen mukaiset vaatimukset.
 
Asetusta ei sovelleta ollenkaan fyysisiin asiakirjoihin, EU-lainsäädännössä asetettuihin sijaintia koskeviin vaatimuksiin, tietojen siirtoon EU-alueen ulkopuolelle, kansallista turvallisuutta koskeviin tietoihin eikä tietojenkäsittelyyn, joka tapahtuu julkisen sektorin sisällä ilman maksettuja korvauksia yksityisille osapuolille. Asetus ei myöskään vaikuta tiedon avaamiseen avoimena datana, muuhun julkaisemiseen eikä käyttöoikeuksien antamiseen.
 
Asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan 24 kuukauden kuluessa asetuksen soveltamisajan alettua varmistamaan, ettei kansallisesti ole voimassa perusteettomia sijaintia koskevia vaatimuksia sekä ilmoittamaan perustellut vaatimukset komissiolle. Kansallisina toimenpiteinä tulee siten arvioitavaksi mahdolliset säädösmuutostarpeet sijaintivaatimuksia sisältäviin säädöksiin ja määräyksiin sekä niihin hallinnollisiin käytäntöihin, joissa sijaintia koskeva vaatimus asetetaan.
 
Tätä työtä tukemaan liikenne- ja viestintäministeriö asetti kevätkaudeksi 2019 ministeriöiden edustajista koostuvan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on:
 
1. Selvittää eri hallinnonaloilla voimassa olevia sijaintia koskevia vaatimuksia.
2. Selvittää sijaintia koskevien vaatimusten poistamisesta tai pysyttämisestä aiheutuvia vaikutuksia.
3. Eritellä niitä kriteereitä, joiden perusteella sijaintia koskevien vaatimusten asianmukaisuus arvioidaan.
 
Työryhmän työ tuli koota selvitykseksi. Tämä selvitys on nyt lausuttavana.
 
Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomen lainsäädäntö ja hallinnolliset käytännöt täyttävät asetuksessa asetetut vaatimukset.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.10.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähkö-postitse tai postitse.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausunto-palvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla.

 

Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa Tuomas Kaivola (tuomas.kaivola[a]lvm.fi, p. 050 525 8367).
Jakelu:
CGI Suomi Oy    
Cinia Oy    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DNA Oyj    
Electronic Frontier Finland - EFFi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elisa Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Information Security Cluster FISC ry    
F-Secure Oyj    
Fujitsu Finland Oy    
Hansel Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
IPR University Center ry    
Kansallisarkisto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Microsoft Oy    
Nixu Oyj    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy IBM Finland Ab    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavariolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiaskastieto Oy    
Suomen Huoltovarmuusdata Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutettu    
Tietotekniikan Keskusliitto FiCom ry    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UpCloud Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitaalinen infrastruktuuri

Tiedonhallinta