Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteistä Suomessa

Selvitys muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteistä Suomessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1731/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet har sammanställt en utredning om hinder för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Finland. Kommunikationsministeriet ber er lämna ett utlåtande om utredningen.

 

Arbetsgruppens material (bland annat protokoll och sammandrag av expertutlåtanden) finns i Statsrådets tjänst för projektinformation: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM071:00/2018.

 

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen trädde i kraft den 18 december 2018. Det centrala kravet i förordningen är att medlemsstaterna ska undanröja alla omotiverade krav på lokalisering av andra elektroniska data än personuppgifter. Datalokaliseringskrav ska vara förbjudna om de inte är motiverade med hänsyn till allmän säkerhet, i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen.

 

Förordningen tillämpas inte på fysiska dokument, lokaliseringskrav som ställs i EU-lagstiftning, överföring av data utanför EU, databehandling som hänför sig till den nationella säkerheten eller databehandling inom den offentliga sektorn utan ersättning till privata parter. Förordningen påverkar inte heller tillgängliggörande av data i form av öppna data, annat offentliggörande eller beviljande av nyttjanderätt.

 

I förordningen förpliktas medlemsstaterna att inom loppet av 24 månader från det att förordningen börjar tillämpas säkerställa att det inte finns några gällande nationella lagar eller andra författningar med omotiverade lokaliseringskrav och att underrätta kommissionen om de krav som staten i fråga anser vara motiverade. De nationella åtgärderna går alltså ut på att utvärdera eventuella behov att ändra sådan lagstiftning som innehåller författningar, bestämmelser och administrativa förfaranden där det ställs lokaliseringskrav.

 

Som stöd för utvärderingen tillsatte kommunikationsministeriet för våren 2019 en arbetsgrupp med företrädare för olika ministerier. Arbetsgruppens uppdrag var att

 

1. kartlägga vilka lokaliseringskrav det finns inom de olika förvaltningsområdena

2. utreda konsekvenserna av att upphäva eller behålla datalokaliseringskraven och

3. utarbeta kriterier för att utvärdera lokaliseringskravens ändamålsenlighet.

 

Arbetsgruppen hade i uppgift att sammanställa en översikt av utredningsarbetet. Utredningen är nu föremål för denna begäran om utlåtande.

Målsättningar

Målet för utredningen var att säkerställa att Finlands lagstiftning och administrativa förfaranden uppfyller kraven i förordningen.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast 16.10.2019.
Svarsanvisningar för mottagare

Ni kan lämna ert utlåtande i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller per post.

 

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 

Ni kan också skicka ert utlåtande till kommunikationsministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@lvm.fi.

 

Beredare
Ytterligare uppgifter lämnas av Tuomas Kaivola (tuomas.kaivola[a]lvm.fi, tfn 050 525 8367).
Sändlista:
CGI Suomi Oy    
Cinia Oy    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DNA Oyj    
Electronic Frontier Finland - EFFi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elisa Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Information Security Cluster FISC ry    
F-Secure Oyj    
Fujitsu Finland Oy    
Hansel Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
IPR University Center ry    
Kansallisarkisto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Microsoft Oy    
Nixu Oyj    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy IBM Finland Ab    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavariolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiaskastieto Oy    
Suomen Huoltovarmuusdata Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutettu    
Tietotekniikan Keskusliitto FiCom ry    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UpCloud Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitaalinen infrastruktuuri

Tiedonhallinta