Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring statsrådets förordning om yrkesutbildning

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24935/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet
  • till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning 19 §.
I förordningen föreslås ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning under tiden 1.1.2022–31.12.2024 så att 19 § ändras så att i den till arbetsgivaren betalda utbildningsersättningen tas som förhöjande faktor hänsyn till om personen i läroavtalsutbildningen är under 20 år och utan andra gradens examen.
  • till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning
I förordningen föreslås ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning, så att en ny 22 a § tillförs förordningen, i paragrafen införs regler om tillsättande av kommissionen för examensexport, dess sammansättning och beslutsfattande.
Länkar:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM062:00/2021 - Asetusluonnokset ja asetusmuistiot ovat luettavissa myös Hankeikkunassa

Bilagor:
Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkasten till förordningar. Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 5 november 2021. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. Avsluta ert remissvar med en kortfattad sammanfattning av det centrala innehållet (högst en sida) under rubriken ”Centralt innehåll”.

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/24935/2021 som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/24935/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Information ges av:
Regeringsråd Sami Aalto tel. 029 533 0082
Regeringssekreterare Cecilia Magnusson tel. 029 533 0358
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kisakallion Urheiluopisto    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry