Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maatalousalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Maatalousalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2445-2021

Vastausaika on päättynyt: 3.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne maatalousalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Maatalousalan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.
Tavoitteet
Maatalousalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Luonnoksessa on käytetty uutta tapaa kuvata osaamisen arviointia, jossa kaikkien uudistettujen tutkinnon osien arviointikriteerit ovat samat. Tämän toivotaan selkeyttävän ja helpottavan arviointia. Muutostyö edellytti myös ammattitaitovaatimusten muotoilua uudelleen. Tutkinnon perusteeseen on lisätty uutta osaamista, joka liittyy muun muassa kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja automaatioon. Turkistalouden osaamisalalle ehdotetaan tutkintonimikkeen vaihtamista turkistarhaajasta turkiseläintenhoitajaksi. Muutoksilla varmistetaan perusteissa vaadittavan osaamisen ajantasainen työelämän osaamistarpeisiin vastaavuus ja joustavampi yksilöllisten opintopolkujen muodostaminen.

Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on tarkoitus uudistua myös 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.

 
Yhteisten tutkinnon osien on tarkoitus myös uudistua 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.

Sekä kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat että yhteiset tutkinnon osat tullaan  liittämään mukaan valmiiseen perusteeseen. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja osaamispisteytyksestä
  • tutkinnon osien nimistä ja sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • ehdotetusta tutkintonimikkeen muutoksesta
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. 


Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa mainituilta.
 
Valmistelijat
Maatalousalan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu eri tahoja osallistaen valmistelutyön aikana. Ennen työn aloittamista tutkinnon uudistamistarpeita kysyttiin keväällä 2020 avoimella verkkokyselyllä, johon saatiin 22 vastausta.Työ on tehty avoimissa työpajoissa, joihin osallistui laajasti työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien edustajia, Työpajoja järjestettiin välillä 27.8.2020-11.5.2021 yksitoista kappaletta. Näiden työpajojen osallistujamäärä vaihteli välillä 20-70 henkilöä, jotka edustivat sidosryhmiä, työelämää ja opettajia. Työpajojen välillä luonnosta on ollut mahdollista kommentoida avoimella verkkoalustalla.  Työn aikana on työpajatoiminnan lisäksi myös kuultu ja käyty keskusteluja alan osaamistarpeista useiden eri sidostyhmien kanssa ja tehty pienryhmätyöskentelyä. Maatalousalan perustutkinnon perusteiden luonnoksen kirjoittamistyöstä yhdessä Opetushallituksen kanssa on vastannut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yhdessä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Marjatta Säisä (marjatta.saisa@oph.fi), Eija Mäki-Ullakko (eija.maki-ullakko@kpedu.fi) ja Arja Aalto (arja.aalto@ysao.fi).
Jakelu:
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus/HY    
Eläinten hyvinvointikeskus/LUKE    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Koneyrittäjät    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan kaupunki    
Kuntatyönantajat KT    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Luonnonvarakeskus/agriHubi    
Luonnonvarakeskus/agriHubi    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maaseudun työnantajaliitto    
Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta    
Maatalouslomittajat Ry    
Maatalousyrittäjien eläkelälaitos Mela    
Metsäteollisuus ry    
OKKA-säätiö    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
ProAgria    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Seure    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry.    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Toimihenkilöliitto ERTO ry.    
Työtehoseura ry    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet