Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista

Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7811/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset koskisivat rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää, paikallista sähköntuotantojärjestelmää ja itsesäätyviä laitteita. Asetuksella tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslain energiatehokkuutta koskevan 117 g §:n teknisiä järjestelmiä koskevia vaatimuksia.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2020.
 
Tausta
Velvoite asettaa rakennuksen teknisiä järjestelmiä koskevia vaatimuksia, koskien itsesäätyviä laitteita, rakennuksen automaatio-  ja ohjausjärjestelmää sekä paikallista sähköntuotantoa, sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan direktiiviin 844/2018/EU (rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta).
Tavoitteet
Asetuksen tavoitteena on edistää rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta toimintaa siten, että sisäilmaston laatutaso varmistetaan. Lisäksi asetuksella edistetään paikallisen sähköntuotantojärjestelmän energiatehokasta toimintaa.
Automaatio- ja ohjausjärjestelmät sekä paikallinen sähköntuotanto ovat voimakkaan teknisen kehityksen vaiheessa ja käyttö rakentamisessa kasvamassa. Järjestelmiä koskevien uusien säännösten valmistelussa on pyritty siihen, ettei estetä tai rajoiteta uusien innovaatioiden käyttöönottoa rakennuksissa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään keskiviikkona 8.7.2020 klo 16.15.
Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta "Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista ”. Myös muut kuin ”Jakelu”-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Maarit Haakana, puh. 050 594 0167  ja rakennusneuvos Pekka Kalliomäki puh. 050 572 6359, etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Aurinkoteknillinen yhdistys ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Automaatioseura ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen lähienergialiitto ry    
Suomen Lämmitystieto/Lämmitysenergia Yhdistys    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry    
Teknologiateollisuus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

rakennukset