Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23227/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta.

Esitys on rakentamislain liitännäislaki. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on sisältää säännökset rakentamislain mukaisesta valtuutetusta toimielimestä ja todistuksen myöntämisestä. Rakentamislaissa säädetään rakennushankkeen suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista. Rakentamislain mukaan rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa henkilön pätevyyden hankkeeseen valtuutetun toimijan myöntämästä todistuksesta.

Lisäksi esityksessä säädettäisiin, että valtuutettu toimielin tai ympäristöministeriö myöntäisi ulkomaisten tutkinkintojen vastaavuustodistuksia rakentamisen toimialalla.

Tausta
Hallitusohjelmaan sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus. Esityksen hanke käynnistyi 2.11.2021 asetetun asiantuntijaryhmän esiselvityksenä, jolla 28.2.2022 mennessä kartoitettiin rakentamisen pätevyysvaatimusten nykytilaa, mahdollisen muutoksen reunaehtoja ja arvioitiiin mahdollisia vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi.

Nykyisin rakennushankkeiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet todetaan hankekohtaisesti rakennusvalvontaviranomaisille esitettävillä todistuksilla ja selvityksillä. Esityksen myötä rakentamislaissa määritetyt suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet osoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille valtuutetun toimielimen myöntämällä todistuksella.

Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti rakentamislain kanssa.
Tavoitteet
Esityksellä on tarkoitus siirtää rakentamisen asiantuntijoiden pätevyyteen liittyvät selvitykset rakennusvalvonnoista valtuutetun toimielimen tehtäväksi. Toimielin myöntäisi selvitysten pohjalta asiantuntijalle määräajaksi todistuksen rakentamislaissa määriteltyyn suunnittelu- tai työnjohtotehtävään. Esityksen keskeisenä tavoitteena on rakennusvalvontojen hallinnollisen työn keventäminen ja toiminnan tehostaminen. Samalla asiantuntijoiden pätevyyksien toteaminen eri tehtäviin ja pätevyystasoihin yhtenäistyy.

Lakiehdotuksessa säädettäisiin valtuutetun toimielimen edellytyksistä, toiminnasta sekä todistusten myöntämisestä, voimassaoloajasta ja tarvittavasta rekisteristä. Lisäksi esityksessä säädettäisiin, että valtuutettu toimielin tai ympäristöministeriö myöntäisi ulkomaisten tutkinkintojen vastaavuustodistuksia rakentamisen toimialalla.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 31.8.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 
Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö Kirsi Martinkauppi, kirsi.martinkauppi@gov.fi, 0295 250 177 (lomalla 18.7.-12.8.) ja
Rakennukset ja rakentaminen -yksiköstä lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki, pekka.virkamaki@gov.fi, 0295 250 073 sekä
korkeakouluharjoittelija Niko Kiiski, niko.kiiski@gov.fi, 0295 250 464.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon rakennusvalvontavirasto    
Finavia Oyj    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin rakennusvalvontavirasto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylän rakennusvalvonta    
Kiinteistöliitto    
Kuopion rakennusvalvontavirasto    
Lahden rakennusvalvonta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lappeenrannan rakennusvalvontavirasto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun rakennusvalvontavirasto    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rovaniemen rakennusvalvontavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Senaatti    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
SYKE    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tampereen rakennusvalvontavirasto    
Tampereen yliopisto    
Teräsrakenneyhdistys ry    
Tilastokeskus    
Turun hallinto-oikeus    
Turun rakennusvalvontavirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vantaan rakennusvalvontavirasto    
Asiasanat

rakentaminen

ammattipätevyys

ammattipätevyydet

kelpoisuus

byggande

yrkeskompetens

yrkeskompetenser

behörighet