Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysluonnos Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet

Utkast till föreskrift: Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, lätta elfordon, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta automatiserade fordon för godstransport.

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/562980/03.04.03.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om utkastet till föreskriften Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, lätta elfordon, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta automatiserade fordon för godstransport.
Bakgrund
Föreskriftsprojektet hänger samman med den ändring av fordonslagen (82/2021) som träder i kraft den 1 april 2023 och med vilken ett av målen är att främja automatisering av vägtrafiken. Som en del av detta mål läggs en egen fordonskategori till för transportrobotar i fordonslagen: lätt automatiserat fordon för godstransport. 

Genom föreskriften utfärdar Transport- och kommunikationsverket i enlighet med den behörighet som ämbetsverket getts i fordonslagen närmare tekniska krav för denna fordonskategori avseende deras massa, mått, reflektorer, lyktor, bromsar och ljudsignalanordningar. 
Målsättningar
Målet med föreskriftsprojektet är att inom ramarna för behörigheten enligt fordonslagen utfärda närmare tekniska krav för lätta automatiserade fordon för godstransport.

Inga andra ändringar som ändrar kraven har gjorts i innehållet i övrigt. På basis av den respons som kommit in har man i föreskriften dock gjort en del språkliga ändringar och ändringar som förtydligar kraven jämfört med den tidigare föreskriftstexten.n. 
 
Bilagor:

Ulkoinen lausuntokierros Tavarankuljetinmääräys .pdf - Määräysluonnos: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet.

Ulkoinen lausuntokierros Tavarankuljetinmääräys perustelumuistio.pdf - Perustelumuistioluonnos: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet.

Utkast till föreskrivt - Lättä automatiserade fordon för godstransport .pdf - Utkast till föreskrift: Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, lätta elfordon, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta automatiserade fordon för godstransport

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast 06.06.2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
De som lämnar ett utlåtande ombeds att dela in sina eventuella kommentarer enligt punkterna i utkastet till föreskrift.
De som lämnar ett utlåtande kan även ge allmänna kommentarer om utkastet till föreskrift.

Utlåtandet ska lämnas på lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet kan även skickas till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor per e-post till registrator(at)traficom.fi eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Om utlåtandet skickas till registratorskontoret ska ärendets diarienummer TRAFICOM/562980/03.04.03.00/2022 anges i utlåtandet
.
 
Beredare
Jukka Juhola, sakkunnig, jukka.juhola@traficom.fi, tfn 029 534 5527

Reijo Jälkö, ledande sakkunnig, reijo.jalko@traficom.fi, tfn 029 534 6306
Ämnesord

tieliikenne

moottoripyörä

logistiikka

tieliikenteen automaatio, vesiliikenteen automaatio, raideliikenteen automaatio, miehittämätön ilmailu, tekoäly

polkupyörä

Kevyt automaattinen tavarankuljetin

Jakelurobotti