Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7918/2023

Vastausaika on päättynyt: 5.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta. 
Tausta
Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys perustuu sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen EU 2022/2560, joka tuli voimaan 12.1.2023 ja jonka soveltaminen alkaa portaittain. Asetus liittyi pidempään erityisesti Euroopan unionin tasolla käytyyn keskusteluun tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja EU:n kilpailukyvystä suhteessa kolmansiin maihin. Asetuksella poistetaan EU-sääntelyssä oleva sääntelyaukko ja puututaan ulkomaisiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua ja heikentävät tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

Hallituksen esityksellä annetaan täydentävää kansallista sääntelyä, joka on tarpeen sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun asetuksen viranomaisten velvollisuuksien selventämiseksi ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen nimeämiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia.

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle annettaisiin toimivaltuus ja velvollisuus tehdä asetuksen mukainen tarkastus asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan komission pyynnöstä Suomessa ja velvollisuus avustaa komissiota sen Suomessa tekemässä tarkastuksessa. 

Lisäksi lakia esitetään muutettavaksi siten, että se valtuuttaisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimimaan kansallisena yhteysviranomaisena komission tietopyyntöjen osalta niissä tapauksissa, joissa komission tiedossa ei ole oikeaa kansallista tahoa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valtuutettaisiin myös saamaan salassapidon estämättä asetuksen mukaista tietoa toisilta kansallisilta viranomaisilta ja hankintayksiköiltä sekä välittämään sen komissiolle. 

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Tavoitteet
Tavoitteena on antaa kansallista täydentävää sääntelyä sen varmistamiseksi, että muun muassa kansalliset viranomaiset voivat tehdä komission kanssa asetuksen edellyttämää yhteistyötä ja noudattaa asetuksen mukaisia velvoitteita. 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM015:00/2023 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM015:00/2023 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&from=FI - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2560 sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&from=FI - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2560 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 5.6.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/7918/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitusneuvos Virve Haapajärvi, +358 295 047 027, ja erityisasiantuntija Sanna Nyyssölä, +358 295 047 264.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Hansel Oy    
Helsingin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pääomasijoittajat ry    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Väylävirasto    
Asiasanat

julkiset hankinnat

valtiontuki

yrityskaupat