Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2021

Luonnos kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-4461-2021

Vastausaika on päättynyt: 5.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus on laatinut luonnoksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Perusteiden laadinta perustuu voimassa olevaan lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Nyt uudistettavilla kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteilla vahvistetaan kotoutumiskoulutuksen kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen sisältöjen synergiaa, opiskelijoiden ohjausta sekä opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimista. Lisäksi painotetaan kielitietoisuutta, monikielisyyden hyödyntämistä opetuksessa sekä laaja-alaista osaamista osana koulutuksen sisältökokonaisuuksia. 
Tausta
Kotoutumiskoulutuksen perusteluonnos on laadittu tiiviissä yhteistyössä kotoutumiskoulutuksen parissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Laadinnassa on huomioitu tulokset Opetushallituksen tekemästä verkkokyselystä, jossa kartoitettiin vuonna 2012 voimaan tulleiden perusteiden ja vuonna 2017 voimaan tulleiden kotoutumiskoulutuksen päivitettyjen toteutusmallien toimivuutta ja uudistustarpeita. Laadinnassa on huomioitu myös kotoutumiskoulutuksesta tehtyjen arviointien ja selvitysten suosituksia, eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö (TrVM 6/2018) ja eduskunnalle kesäkuussa 2021 annettu valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:62).
Tavoitteet
Kotoutumiskoulutuksen perusteluonnosta työstetään edelleen lausuntopalautteen perusteella. Valmiit perusteet julkaistaan keväällä 2022. Uudet perusteet otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2022 jälkeen hankitussa ja/tai alkavassa koulutuksessa. Opetushallitus tarjoaa kotoutumiskoulutuksen järjestäjille tukea paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseen kevään 2022 aikana.
Liitteet:

Laajuus ja osa-alueet.png - Kuvio 1 Kotoutumiskoulutuksen laajuus ja osa-alueet

Osaamisten synergia.png - Kuvio 2 Kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen synergia

todistusmalli.docx - Kotoutumiskoulutuksen todistusmalli

työtodistusmalli_työssäoppimisjaksosta.docx - Työtodistusmalli työssäoppimisjaksosta

Anvisningar för utlåtande på svenska.pdf - Anvisningar för utlåtande på svenska

Utkast till grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 2021.pdf - Utkast till grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 2021

Aikataulu
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta pyydetään lausuntoja lausuntopalvelu.fi:ssä 1.11.–30.11.2021 välisenä aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetussuunnitelman perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön. 

Lausuntoa pyydetään yleisesti kotoutumiskoulutuksen perusteluonnoksesta luonnoksen alalukujen mukaisesti jaoteltuna sekä liitteinä olevista kuvioista ja todistusmalleista. Lausunnossa ei toivota kommentoitavan asioita, joihin ei opetussuunnitelman perusteilla voida vaikuttaa, kuten kotoutumiskoulutuksen rahoitustapaa ja ELY-keskusten tekemiä kilpailutuksia sekä kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010, 20 §) määriteltyä kotoutumiskoulutuksen kielellistä tavoitetta toimivan peruskielitaidon saavuttamisesta.
 
Valmistelijat
katri.kuukka@oph.fi
teijo.koljonen@oph.fi
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy, Taitotalo    
Aikuiskoulutus Taitaja    
Aikuislukioliitto ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arffman Finland Oy    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Plus    
Edu YA Ab    
Edukai Oy    
Edusalo Oy    
EduSavo Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Entry Education Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Faktia    
Galimatias Concept Oy    
Helsingin aikuisopisto    
Helsingin aikuisopisto    
Helsingin kaupunki    
Hyria Business Institute Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Jyränkölän Setlementti    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun opisto    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Lappia-Koulutus oy    
Luksia koulutus oy    
Oikeusministeriö    
Onnenkieli Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OSAO    
Oy Edu Vamia Ab    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
PSK-Aikuisopisto    
Rovala-opisto    
Saimaan ammattiopisto Sampo    
Salpaus    
Satakunnan ELY-keskus    
Savon Koulutus    
Sedu Education Oy    
Silta-valmennus    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Spring House Oy    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomenopettajat ry    
Tampereen aikuiskoulutuskeskus    
Tavastia koulutus    
Turun AKK    
Turun TAITO-koulutus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valmennuskeskus Public    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Winnova    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kotoutuminen, kotoutumiskoulutus, opetussuunnitelman perusteet