Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi valtion toimitilavuokrausta koskeviksi säännösmuutoksiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi valtion toimitilavuokrausta koskeviksi säännösmuutoksiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12982/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne valtion toimitilavuokrausta koskevista säännösmuutoksista.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annettua lakia (1018/2020), valtion liikelaitoslakia (1062/2010) ja valtion virkaehtosopimuslakia (664/1970).

Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset valtion toimitilavuokrauksesta. Laissa säädettäisiin siitä, että valtion virastojen ja laitosten tulisi vuokrata toimitilansa ensisijaisesti valtion omistuksessa ja liikelaitoksen hallinnassa olevista toimitiloista ja vasta toissijaisesti toimitiloista, jotka liikelaitos hankkii viraston ja laitoksen tarpeisiin markkinoilta. Laissa säädettäisiin myös perusteista, jolloin virasto tai laitos voisi vuokrata toimitilansa suoraan ulkopuoliselta vuokranantajalta. Sääntelyä täydennettäisiin valtioneuvoston asetuksella, joka on myös lausuntopyynnön liitteenä.

Valtion liikelaitoslakia muutettaisiin siten, että liikelaitosten toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi lisättäisiin liiketaloudellisten periaatteiden rinnalle hyvän hallinnon perusteet, joita liikelaitosten tulisi noudattaa tarjotessaan palveluitaan toiselle valtioon kuuluvalle taholle. Valtion virkaehtosopimuslaista kumottaisiin liikelaitoksen toimitusjohtajan nimittämistä koskeva säännös, koska asiasta säädetään jo liikelaitoslaissa. Lisäksi lakeihin tehtäisiin joitakin teknisiä täsmennyksiä.


Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
Tausta
Valtion toimitilavuokrauksesta ei ole aiemmin säädetty lain tasolla, vaan asiaa koskevat säännökset ovat sisältyneen valtioneuvoston asetukseen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta (242/2015). Asetuksen toimitilavuokrausta koskevat pykälät kumottiin 13.12.2021 alkaen, minkä jälkeen vuokrausta koskeva sääntely on tarpeen tuoda lain tasolle.

Asetuksen kumoamisen taustalla oli perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 34/2020 vp), jonka mukaan perustuslain 84 §:n 4 momentista johtuvista syistä lailla olisi säädettävä siitä, jos tarkoituksena on, että liikelaitos voisi edellyttää viraston tai laitoksen tekevän sopimuksen kanssaan. Myös eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti samaan asiaan huomiota (EOA/6870/2019). Valtion toimitilavuokrausta koskeva sääntely on tältä osin perustunut puutteelliseen säädöspohjaan.

Valtiovarainministeriö asetti 18.5.2021 työryhmän toimikaudelle 19.5.-31.12.2021 valmistelemaan tarvittavia säännösmuutoksia valtion toimitilavuokraukseen. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säätää valtion toimitilavuokrauksesta siten, että sääntely täyttää perustuslain asettamat vaatimukset. Lisäksi tarkoituksena on selventää perusteita, joilla toimitilojen vuokraus ulkopuoliselta olisi mahdollista, sekä periaatteita, joita liikelaitosten sekä virastojen ja laitosten tulisi noudattaa toimitiloja vuokratessaan.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM066:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, lainsäädäntöhanke

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM173:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, selonteko Senaatti-konsernista

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM126:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, valtion toimitilavuokrausta koskevan asetuksen osittainen kumoaminen

Liitteet:

Lausuntopyyntö liitteineen_sv.pdf - Begäran om utlåtande, propositionens huvudsakliga innehåll samt de föreslagna bestämmelserna

HE Sk Pk_Taitettu, FI.docx - Hallituksen esitysluonnos valtion toimitilavuokrausta koskeviksi säännösmuutoksiksi sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2022. Lausuntopyyntö on julkaistu perjantaina 10.12.2021 suomeksi ja 5.1.2022 ruotsiksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/12982/2021. 

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi hankeikkunassa. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: 
Finanssineuvos Tero Meltti, tero.meltti@gov.fi, p. 0295530770
Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, peppiina.huhtala@gov.fi, p. 0504702104
Jakelu:
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallitus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö