Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/37/040/2018

Vastausaika on päättynyt: 29.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Eduskunnan osoitti vuoden 2018 valtion talousarviossa määrärahan taiteilija-allianssimallia koskevaan selvitystyöhön. Opetus- ia kulttuuriministeriö asetti professori Seppo Koskisen selvityshenkilöksi tehtävänään kartoittaa allianssitoiminnan käyttöönoton edellytyksiä Suomessa. Selvityksessä tuli muodostaa kokonaisnäkemys taiteilija-allianssimallin toteuttamismahdollisuuksista Suomessa sekä malliin liittyvistä lainsäädännöllisistä kysymyksistä ja niiden ratkaisemiseksi mahdollisesti tarvittavista lainsäädännön muutoksista.
Tausta
Taiteilija-allianssin perusajatuksena on pienentää kuilua vakinaisesti työllistettyjen ja freelancer-kentän välillä luomalla ammattimaisesti toimiville ja allianssin jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko työsuhteiden muodossa. Tavoitteena on lisätä freelancerkentän mahdollisuuksia jatkuvaan ammattimaiseen työskentelyyn. Pohjoismaissa taiteilija-allianssimalli on käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsissa toimii Teateralliansen, Dansalliansen sekä Musikalliansen. Alliansseihin palkatut näyttelijät ovat jatkuvassa työsuhteessa allianssiin. Taiteilijat ottavat työvapaata (tjänstledigt) allianssista siksi ajaksi, kun työskentelevät muualla, ja palaavat allianssin palvelukseen silloin kun heillä ei ole muuta työtä. Allianssien jäsenyydet ovat määräaikaisia, mutta niitä on mahdollisuus jatkaa. Ylipäätään jäseneksi on mahdollista päästä ensimmäistä kertaa silloin, kun taiteilijan työllistymisaste oman alan töihin on määrättynä ajanjaksona tarpeeksi suuri. Alliansseihin rekrytoidaan aika ajoin uusia jäseniä. Teatteriallianssissa on jäseniä tällä hetkellä noin 160 näyttelijää, Tanssiallianssissa on noin 80 tanssitaiteilijaa ja Musiikkiallianssissa noin 150 muusikkoa. Allianssien valtionavun myöntää Ruotsin kulttuuriministeriä Kulturrädetin kautta. Järjestelmä ei ole kytköksissä työttömyysturvajärjestelmään. Toimintamallilla on arvioitu olevan taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia hyötynäkökulmia niihin kuuluville taiteilijoille. Norjassa on olemassa vastaava yhteinen ammattilaisten allianssi teatteritaiteen ja tanssitaiteen alalla kuin Ruotsissa, Skuespiller- og danseralliansen. Norjan allianssin jäseninä on tällä hetkellä 56 taiteilijaa. Vuonna 2015 julkaistua Norjan kulttuuripolitiikan autonomiaa ja taloutta koskeva selvitys (Kunstens autonomi och kunstens okonomi) nimeää suosituksissaan allianssin toiminnan vakiinnuttamisen ja laajentamisen mahdollisesti myös toisille taiteenaloille, kuten musiikkiin. Tanskassa ei ole käytössä Ruotsin ja Norjan mallia vastaavia, säännöllistä ansiotuloa mahdollistavia taiteenalojen alliansseja. Taiteilijoille kohdistuvat tuet ammatin harjoittamiseen kanavoidaan Statens Kunstfondin kautta esimerkiksi työstipendeinä ja apurahoina.
Tavoitteet
Selvitysmiehen tehtäväksi annettiin tarkastella erityisesti seuraavia asioita:
1) Taiteilija-allianssimallia koskevat työoikeudelliset kysymykset:
a) Kuinka taiteilija-allianssimalli olisi toteutettavissa voimassa olevien
työoikeudellisten säännösten puitteissa?
b) Rajoittaako voimassa oleva sääntely mallin toteuttamista ja millä
lainsäädännöllisillä muutoksilla sen toimivuutta voitaisiin parantaa?
2) Taiteilija-allianssimallin suhde Suomen sosiaali- ja työttömyysturvaan.
3) Taiteilija-allianssimallin vaikutukset työmarkkinoihin sekä yritysten väliseen
kilpailuun.
4) Taiteilija-allianssimallin piiriin otettavien taiteilijoiden valintakriteerit.
5) Taiteilija-allianssimallin rahoitus.
6) Taiteilija-allianssin organisointi ja sen oikeudellinen muoto.
7) Muut mahdolliset selvitystyön aikana esiin tulevat asiat.

Selvityshenkilö perehtyi Ruotsin ja Norjan taiteilijaallianssimalleihin ja niiden lähtökohtiin. Selvityshenkilön oli yhteydessä eri hallinnonalojen viranomaisiin. Selvitystyön tukena toimi ohjausryhmä, jonka muodostivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja (puheenjohtaja), kulttuuriasiainneuvos Petra Havuja vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti opetus- ja kulttuuriministeriöstä, hallitusneuvos Jan Hjelt työ-ja elinkeinoministeriöstä sekä hallitusneuvos Erik Strömberg sosiaali-ja terveysministeriöstä.
Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan www.lausuntopalvelu.fi palvelussa 29.3.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään vastaamaan kuhunkin kysymykseen erikseen.
Valmistelijat
Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, p. 0295330185 , petra.havu@minedu.fi
Vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti, p.0295330190, rami.sampalahti@minedu.fi
Jakelu:
Akava ry    
Eläketurvakeskus    
Finanssialan keskusliitto    
Finlands svenska författareförening r.f.    
Forum Artis ry    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansaneläkelaitos    
oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
sosiaali- ja terveysmnisteriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen Musiikintekijät ry    
Suomen Muusikkojen Liitto ry    
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat –    
Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry    
Suomen Säveltäjät ry    
Suomen taiteilijaseura    
Suomen Teatterit ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto    
Teatterikeskus ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö