Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain ja ydinenergialain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain ja ydinenergialain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/884/2021

Vastausaika on päättynyt: 21.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia (kemikaaliturvallisuuslaki) siten, että lakia täydennettäisiin ympäristövaikutusten arviointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU ja vaarallisten aineiden suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/18/EU toimeenpanon osalta. Muutokset kohdistuisivat direktiivien mukaisten lupien myöntämistä, tiedoksiantoa sekä muutoksenhakua koskeviin säännöksiin. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.
 
Lisäksi ydinenergialakiin ja kaivoslakiin ehdotetaan lisättäväksi viittaussäännökset, jotka koskevat ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdotettua uutta, valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaa säännöstä.
 
Tavoitteena on, että säännösmuutokset voisivat tulla kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2021 kuluessa.
Tausta
Muutostarve pohjautuu Euroopan komission aloittamaan rikkomusmenettelyyn, jonka vuoksi kansallista lainsäädäntöä on täydennettävä. Muutos liittyy ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta annettuun ehdotukseen (HE 50/2021).
Linkit
Liitteet:

HE kemikaaliturvallisuuslaki 100521.pdf -

RP utkast 21052021.pdf - Den svenskspråkiga propositionen (huvudsakligt innehåll och paragrafer) har tillagts den 21.5.2021.

RP utkast - motivering.pdf - OBS: motivering har tillagts den 15.6.2021.

Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 21 päivänä kesäkuuta 2021 lausuntopalvelu.fi –verkkosivuilla taikka kirjallisesti osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostilla kirjaamo@tem.fi. Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/884/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat (sähköposti etunimi.sukunimi@tem.fi):
 
HE:n valmistelu ja kemikaaliturvallisuuslaki: Johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, puh. 0295048252
Kaivoslaki: Hallitusneuvos Tuula Manelius, puh. 029 506 4909
Ydinenergialaki: Erityisasiantuntija Iida Huhtanen, puh. 029 504 7436
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen palopäällystöliitto ry    
Suomen pelastusjohtajat ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuuden Voima Oyj / Posiva Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja kaasutekniikka ry    
Asiasanat

kemikaaliturvallisuus

ydinenergia

EU-direktiivi