Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11385/2020

Vastausaika on päättynyt: 18.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta. Lausuntopyynnössä on fokus strategiassa esitetyissä politiikkalinjauksissa (strategian luku 2) ja niistä tehdyissä vaikutustenarvioinneissa (strategian luvut 3 ja 4). Ilmasto- ja energiastrategia sisältää myös muita osioita, esimerkiksi luvun 7 erikoisteemat, ja niistäkin on mahdollista lausua.
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen Suomen kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta, Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia. Strategiaa on valmisteltu koordinoidusti sekä taakanjakosektoria koskevan Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU), että Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) kanssa. Strategian perustana on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kanssa yhteiset, VTT:n vetämässä HIISI-hankkeessa ja HIISI-jatkohankkeessa tuotetut skenaariot.
Tavoitteet
Päähuomio sekä Ilmasto- ja energiastrategiassa linjattavissa politiikkatoimissa, että niihin perustuvissa skenaarioissa kiinnitetään EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja -velvoitteiden täyttämiseen ja hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteeseen. Strategiaan sisältyvät myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät asiat, energia- ja kasvihuonekaasutaseet sekä kattavat vaikutusarviot valitusta politiikkatoimien kokonaisuudesta sisältäen ympäristövaikutukset, sukupuolten välisen tasa-arvon, kansantalousvaikutukset, vaikutukset valtiontalouteen sekä sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset. Strategiaan on sisällytetty oma luku seuraavista erityisteemoista: järjestelmäintegraatio ja sähköistyminen, vety ja sähköpolttoaineet, tulevaisuuden lämpöjärjestelmä, merituulivoima sekä kehittyvä ydinenergia. Vetyä koskeva luku sekä siihen liittyvät linjaukset luvussa 2.3 toimivat myös erillisenä kansallisena vetystrategiana.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-257-2 - Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI): Synteesiraportti – Johtopäätökset ja suositukset (på finska)

https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2022/T402.pdf - Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutusarviot - Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) – jatkoselvitys (på finska)

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 14.4.2022 - 18.5.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/11385/2020.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Osastopäällikkö Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö, riku.huttunen@gov.fi,  p. 0295 047 277  
Teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö, petteri.kuuva@gov.fi, p. 0295 064 819
Neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, markku.kinnunen@gov.fi, p. 0295 064 792  
Jakelu:
Akava ry    
Allianssi ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Changemaker    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
ELY-ilmastoverkosto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Europarlamentaarikot    
FEE Suomi    
Finngrid    
Finnwatch    
Gasgrid    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kestävyyspaneeli    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kolttien kyläkokous    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanystävät    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metallinjalostajat ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Natur och Miljö rf    
Neova oy    
Nuorten Agenda 2030    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paikallisvoima ry    
Paliskuntain yhdistys    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Paperiliitto ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Puutuoteteollisuus ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry    
Suomen Biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Traficom    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ilmasto

energiatehokkuus

ilmastonmuutos

energia

uusiutuva energia

sähkö

lämpö

kaasu

vety

ydinvoima

kansallinen strategia

huoltovarmuus