Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus Norjan ympäristöviranomaiselta Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaalin ja E6 liittymän YVA-menettelystä

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus Norjan ympäristöviranomaiselta Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaalin ja E6 liittymän YVA-menettelystä

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM5/5521/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjan ympäristöviranomaiselta, Miljødirektoratet, Espoon sopimuksen (YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista E/ECE/1250, SopS 67/1997) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta liittyen Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaalin ja E6 liittymään. Hankkeesta vastaa Norjan tielaitos ja rannikkovirasto. Ympäristöministeriö toimii Espoon sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
Tausta

Norjan tielaitos ja rannikkovirasto ovat Norjan kaavoitus- ja rakentamislain kohdan § 3-7 nojalla aloittaneet yhteistyössä Etelä-Varangin kunnan kanssa asemakaavan työstämisen koskien uutta runkoverkostoterminaalia satama-alueella sekä E6:sen liittymää Etelä-Varangin kunnassa. Asemakaavatyöhön kuuluu määräys vaikutusselvityksestä.

Etelä-Varangin kunnan, Norjan rannikkoviraston ja tielaitoksen sekä Finnmarkin läänin kuntayhtymän kesken on tehty sopimus työnjaosta ja kustannuksista asemakaavatyön osalta.

Lopullinen ehdotus kaavoitussuunnitelmaksi on tarkoitus jättää kunnanhallituksen päätöskäsittelyyn syksyllä 2018.

Tavoitteet

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn ja vaikutustenarviointiohjelmasta (vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa) niiltä osin, kun se koskee Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi, joka tulee nähtäville myöhemmin, mikäli Suomi haluaa osallistua Norjan YVA-menettelyyn.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 15.1.2018.

Norjan toimittamat asiakirjat ovat liitteenä ja 15.12.2017.-15.1.2018 nähtävillä Inarin kunnassa, Piiskuntie 2, Ivalo, Utsjoen kunnassa, Luossatie 1a ja internetissä osoitteessa
www.ym.fi/yva.

Vastausohjeet vastaanottajille

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn ja vaikutustenarviointiohjelmasta (vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa) niiltä osin, kun se koskee Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön otsikolla "Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaali ja E6 liittymän YVA-menettely". Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
  
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat

Espoon sopimuksen soveltamisesta: Kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 217, sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeesta vastaava: Bjarne Mjelde, The Norwegian Public Roads Administration (NPRA), puh +47 789 41 792, sähköposti etunimi.sukunimi@vegvesen.no

Jakelu:
Inarin kunta    
Kolttien kyläkokous    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Saamelaiskäräjät    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
WWF Suomi    
Asiasanat

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointi

YVA