Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö radiotoimintaan tarkoitettuja taajuuksia koskevista määräysluonnoksista sekä analogisen radiotoiminnan toimilupakauden vaihtumista koskevista suunnitelmista

Lausuntopyyntö radiotoimintaan tarkoitettuja taajuuksia koskevista määräysluonnoksista sekä analogisen radiotoiminnan toimilupakauden vaihtumista koskevista suunnitelmista

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/211752/03.04.05.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 1.7.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja Viestintävirasto pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:

 
1)   Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos 70 I/2019 M televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä
2)   Määräyksen 70 I/2019 perustelut ja soveltaminen -muistioluonnos (MPS 71 I/2019 M)
3)   Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos 74 A/2019 M toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä
4)   Määräyksen 74 A/2019 M perustelut ja soveltaminen -muistioluonnos (MPS 74 A/2019 M)
5)   Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytössä olevat taajuuskokonaisuudet toimijoittain 1.1.2020 alkaen -taulukko
6)   Toimiluvanvaraisen analogisen radiotoiminnan toimilupakauden vuoden 2020 siirtymää koskeva taustamuistio
 

Tausta
Toimiluvanvaraisessa analogisessa radiotoiminnassa alkaa uusi ohjelmistotoimilupakausi 1.1.2020. Ohjelmistotoimiluvat uudelle toimilupakaudelle myönnettiin marraskuussa 2018.  Uuteen toimilupakauteen valmistautuminen edellyttää, että toimiluvanvaraista radiotoimintaa koskevat määräykset M 70 ja M 74 päivitetään tulevan toimilupakauden tarpeita vastaaviksi. Samassa yhteydessä toimilupakauden vaihdosta koskevista suunnitelmista on koottu vuoden 2020 siirtymää koskeva taustamuistio.

Olennaiset muutokset

M 70:
-      Television kanavapaikkoja koskeva määräaikainen 5 a § on poistettu sen voimassaolon umpeuduttua 31.12.2018.
-      Määräykseen on viety meneillään olevan toimilupakauden taajuuskokonaisuuksissa tapahtuneet muutokset mm. lähetyspaikkakuntien ja vapaiden taajuuksien osalta.
-      Määräyksen voimassaolopykälään on päivitetty uuden toimilupakauden vaatimat muutokset.

M 74:
-      määräyksestä on poistettu toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettuja radiotaajuuksia ja radiolähettimien sijaintikuntia koskevat yksilöinnit, jotka viedään erilliseen liitteeseen.
 -      Määräyksen pykälänumerointia ja jaottelua on ajantasaistettu ja siihen on tuotu uusi luku vapaita taajuuksia koskien.

Määräysten muutoksia kuvataan tarkemmin niiden perusteluita ja soveltamista koskevissa MPS- asiakirjoissa. Määräysten päivitysten yhteydessä päivitetään myös määräyksen antaja, joka on muuttunut Viestintävirastosta Liikenne- ja viestintävirastoksi.
Tavoitteet

Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä määrittelemällä selkeästi ne taajuuskokonaisuudet, joilla toimiluvanvaraista radiotoimintaa saa harjoittaa nykyisellä ja tulevalla ohjelmistotoimilupakaudella. Yksittäisten radiotaajuuksien ja lähetyspaikkakuntien poistamisella määräyksestä M 74 pyritään nopeuttamaan toimilupia koskevan ajantasaisen tiedon välittymistä toimialalle sekä vähentämään määräyksen päivittämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa.Taustamuistion avulla pyritään hahmottamaan ja ohjaamaan sitä prosessia, jonka avulla varmistetaan toimiluvanvaraisen radiotoiminnan toimilupakauden vaihteeseen liittyvän siirtymän sujuvuus kaikkien osapuolten kannalta.

Linkit

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/tv-ja-radio/radion-ohjelmistotoimiluvat-2020 - Tulevaa toimilupakautta koskeva ajankohtainen tieto on koottu Liikenne- ja viestintäviraston "Radio 2020" -verkkosivulle

Liitteet:

SV M_74_2018_Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för koncessionspliktig radioverksamhet.DOCX - Föreskrift M 74

SV M_74_MPS_Motivering till och tillämpning av föreskrift.DOCX - Motivering och tillämpning av föreskrift MPS 74

SV M 74 Aktörer och program per frekvenshelhet enligt föreskrift 74 om användningen av frekvenser avsedda för koncessionspliktig radioverksamhet.DOCX - Aktörer och program - bilaga till föreskrift 74

SV ÖVERGÅNGSPERIODEN FÖR PROGRAMKONCESSIONER FÖR RADIO ÅR 2020 .DOCX - Övergångsperioden - utkast till memorandum

SV M70 Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet.DOCX - Föreskrift M 70

SV M70_MPS_Motivering till och tillämpning av föreskrift.DOCX - Motivering och tillämpning av föreskrift MPS 70

M70 Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä.DOCX - Määräysluonnos M 70

M70 MPS Määräyksen televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä perustelut ja soveltaminen.DOCX - Määräyksen perustelut ja soveltaminen luonnos MPS 70

M 74 Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä .DOCX - Määräysluonnos M 74

M 74 MPS Määräyksen 74 perustelut ja soveltaminen.DOCX - Määräyksen perustelut ja soveltaminen luonnos MPS 74

M74 Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä annetun määräyksen M74 toimijat ja ohjelmistot taajuuskokonaisuuksittain.DOCX - Toimijat ja ohjelmistot -liitetaulukko määräykseen M 74

Radion ohjelmistotoimilupien siirtymäkautta koskeva taustamuistio.DOCX - Radion ohjelmistotoimilupien siirtymäkautta koskeva taustamuistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 1.7.2019 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan erityisesti määräysten olennaisista muutoksista, sekä taustamuistion ja liitetaulukon sisällöstä ja rakenteesta.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326. Viestintäviraston sähköposti-osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

Jakelu:
Alfa TV    
Alueviesti    
Bassoradio    
Bauer Media Oy    
Business FM    
Business FM    
Classic FM    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Discovery    
Discovery    
DNA Oy    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Etelä-Suomen Media Oy    
Eurosport    
Fiamax    
Ficom    
Finest FM    
Finest FM    
Fox    
HD Life    
Huittisten Sanomalehti Oy    
Inarin paikallisradio    
Iskelmä Rovaniemi    
Järviradio    
Kevyt Kanava Oy    
Leijona Radio    
Livelaboratorio Oy    
Livelaboratorio Oy    
LVM    
LVM    
LVM    
Lähiradio    
Mediatakojat Oy    
Metropolia    
MTV Oy    
MTV Oy    
Nelonen Media Oy    
NRJ Oy    
Oy Viasat Ab    
Pispalan Radio    
Radio Dei    
Radio Dei    
Radio Foni    
Radio Helsinki    
Radio Moreeni    
Radio Musa    
Radio Patmos    
Radio Pro    
Radio Robin Hood    
Radio Sandels    
Radio SUN    
Radio Vaasa    
Radio Voima    
Radiomedia    
Radiomedia    
Radiomedia    
Roll FM    
Roll FM    
Sanoma Media Finland Oy    
Sanomalehti Karjalainen    
Sea FM    
Sea FM    
Talentum    
Telemast    
Telemast Oy    
Telemast Oy    
Telia Finland Oy    
Telia Finland Oy    
Telia Finland Oy    
Telia Finland Oy    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
yksityinen    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio    
Asiasanat

radiotaajuudet

Toimiluvanvarainen radiotoiminta

televisio

antennitelevisio

Määräykset ja ohjeet

Radio