Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistaminen

Sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7198/2018 OM

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä, joka sisältää ehdotuksen sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta. 
Tausta
Oikeusministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän selvittämään sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän tuli arvioida sotilasoikeudenkäyntijärjestelmää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta sekä järjestelmän tarkoituksenmukaisuutta tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamisen kannalta. Työryhmän tuli laatia esityksensä hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä esittää, että tuomioistuimen sotilasjäsenen toimikausi muutettaisiin viiden vuoden mittaiseksi. Lisäksi sotilasjäsenen palvelussuhdetta koskevia vaatimuksia muutettaisiin ja sotilasjäsenen asemaa koskeva sääntely siirrettäisiin kokonaisuudessaan lain tasolle. Tuomioistuimen päätösvaltaista ratkaisukokoonpanoa kevennettäisiin sellaisissa sotilasoikeudenkäyntiasioissa, joissa vahvempi kokoonpano ei ole tarpeen, eikä asevelvollisuudesta kieltäytymistä koskevia rikosasioita enää käsiteltäisi sotilasoikeudenkäyntiasioina. Lisäksi sotilasoikeudenkäyntiasioiden piiriä laajennettaisiin säädettyjen edellytysten täyttyessä kaikkiin rikoslakirikoksiin. Kaikkein vakavimmat muut kuin rikoslain 45 luvussa säädetyt sotilasrikosasiat käsiteltäisiin kuitenkin tuomioistuinten tavanomaisissa ratkaisukokoonpanoissa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on varmistaa, että sotilasoikeudenkäyntijärjestelmä täyttää kaikilta osin perustuslain ja oikeuden­mukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Ehdotetut muutokset yhtenäistävät tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevaa sääntelyä, vahvistavat tuomioistuinten sotilasjäsenten riippumattomuutta ja keventävät oikeusprosesseja sotilasoikeudenkäyntiasioissa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että sotilaallinen erityisasiantuntemus turvataan myös vastaisuudessa sellaisissa asioissa, joiden ratkaiseminen edellyttää sotilaallista asiantuntemusta.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-868-4 - Sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistaminen - Työryhmän mietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 14.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, puh. 02951 50026, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Aliupseeriliitto ry    
Ammattiliitto PRO ry    
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Oikeuskanslerinvirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Turun hovioikeus    
Upseeriliitto ry    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varusmiesliitto ry    
Asiasanat

oikeudenkäynti

sotilasoikeudenhoito

sotilasrikokset