Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17219/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on tarpeen korottaa vastaamaan Energiaviraston maksuosuutta Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämän sijaintietopalvelutoiminnan kuluista.

Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Tausta

Energiaviraston on rahoittanut vuodesta 2022 alkaen Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämää sijaintietopalvelutoimintaa sähköverkonhaltijoiden osuuden osalta, mikä on kolmasosa toiminnan kokonaiskustannuksista. Vuonna 2022 maksu on 100 000 euroa ja sen jälkeisiltä vuosilta vuodesta 2023 alkaen 400 000 euroa vuodessa.

Tavoitteet

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on korotettava lisämenoja vastaavasti, jotta ne edelleen kattavat verkkovalvonnan kustannukset.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi halutessaan toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, markku.kinnunen@gov.fi p. 029 506 4792 
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Paikallisvoima ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

Energiavirasto

verkkomaksut