Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säänneltyyn palveluun (PRS) liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistaminen sekä tietoyhteiskuntamaksun korottaminen

Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säänneltyyn palveluun (PRS) liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistaminen sekä tietoyhteiskuntamaksun korottaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7677/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia. Tavoitteena on tehdä vaadittavat lainsäädäntömuutokset, jotta Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän Julkisesti säännelty palvelu (Public Regulated Service, PRS-palvelu) on mahdollista ottaa Suomessa kansallisesti käyttöön vuoden 2025 aikana.
 
Lisäksi ehdotetaan tietoyhteiskuntamaksun korottamista 0,015 prosenttiyksikköä, jolloin tietoyhteiskuntamaksu olisi 0,135 prosenttia tietoyhteiskuntamaksunalaisen teleyrityksen Suomessa harjoittamasta teletoiminnan liikevaihdosta maksun määräämistä edeltävältä tilikaudelta.  Korotuksella katetaan Liikenne- ja viestintäviraston osuus Sijaintitietopalvelusta aiheutuvista vuosittaisista toiminta- ja ylläpitokustannuksista.

 
Tausta

EU:n omistaman Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän julkisesti säännelty satelliittipalvelu eli PRS-palvelu tuottaa julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille sekä yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuritoimijoille häiriötä, häirintää ja harhautusta kestävän, luotettavan signaalin, millä varmistetaan yhteiskunnan elintärkeiden, aika- ja paikkatiedosta riippuvien toimintojen häiriötön jatkuminen kaikissa olosuhteissa, myös kriisitilanteissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on LVM:n esityksestä marraskuussa 2020 linjannut, että Suomi ottaa PRS-palvelun kansallisesti käyttöönsä vuoden 2024 aikana. Palvelun käyttöönotto edellyttää PRS-lainsäädännön täsmentämistä.

Liikenne- ja viestintävirasto on hankkimassa Sijaintitietopalvelua, johon verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain, YRL (276/2016) mukaisesti tullaan jatkossa keräämään ja josta olisi jatkossa keskitetysti saatavilla tiedot olemassa olevien verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkkojen osien sijainneista.

Tavoitteet

Tavoitteena on tehdä vaadittavat lainsäädäntömuutokset, jotta PRS-palvelu voidaan ottaa kansallisesti käyttöön vuonna 2024. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain muuttamisesta.

Tietoyhteiskuntamaksun korotuksella katetaan Liikenne- ja viestintäviraston osuus Sijaintitietopalvelun vuosittaisista toiminta- ja ylläpitokustannuksista, jotka on tarkoitus rahoittaa YRL:n perusteluiden mukaisesti Liikenne- ja viestintäviraston, Energiaviraston ja Väyläviraston yhteisrahoituksella siten, että jokainen vastaisi rahoituksesta 1/3-osuudella. Sijaintitietopalvelun toiminta- ja ylläpitokustannusten on arvioitu olevan 1 200 000 euroa vuodessa, jolloin jokaisen edellä mainitun viraston kannettavaksi tulisi 400 000 euroa vuodessa.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausuntoja voi antaa 2.5.2022-13.6.2022. Lait toimitetaan eduskuntaan syyskuussa 2022. Tarkoituksena on, että lait tulisivat voimaan 1.1.2023.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/7677/2019. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Huomaathan, että lausunnot ovat julkisia.

Valmistelijat

Erityisasiantuntija Suvi Kankare, suvi.kankare(a)gov.fi, +358 295 342 105
Ylitarkastaja Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(a)gov.fi, +358 295 342 605

 

Jakelu:
Business Finland    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finanssiala ry    
Finnet-Liitto ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Senaattikiinteistöt Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Erillisverkot Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto