Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta) / Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021 - 2027

Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta) / Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021 - 2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9125/2021-TEM-1

Vastausaika on päättynyt: 28.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisista luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi. Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen (HE 47/2021 vp) laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki).

Ehdotettavan toimeenpanolain nojalla annettaisiin valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanoasetus). Ehdotettavan rahoituslain nojalla annettaisiin kaksi asetusta: valtioneuvoston asetus aluiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus) sekä valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus). Ehdotukset on valmisteltu virkatyönä TEM:ssä. Ministeriön työtä ovat tukeneet hallituksen esityksen valmistelua varten asetettu poikkihallinnollinen työryhmä sekä Koheesio 2021+ kumppanuustyöryhmän alainen hallintojaosto.

Toimeenpanoasetuksessa säädettäisiin tarkemmin aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä aluekehittämisen yhteistyöelimien tehtävistä. Lisäksi asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä ohjelmatyöstä ja ohjelmien (maakuntaohjelma, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Interreg-ohjelmat ja Interreg-ulkorajaohjelmat) toimeenpanosta, hallinnoinnista ja yhteistyömenettelyistä.

Rahoitusasetuksessa säädettäisiin tarkemmin rahoituslain nojalla myönnettävän tuen käyttökohteista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi asetukseen otettaisiin tarkempia säännöksiä eri tukilajien ja Interreg-ohjelmien hankkeisiin myönnettävän kansallisen vastinrahoituksen hakemisesta, tuen myöntämisestä, tuen enimmäismääristä ja maksamisesta. Rahoitusasetuksessa säädettäisiin myös kansallisista alueiden kehittämisen varoista rahoitettujen hankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta.

Tukikelpoisuusasetuksessa säädettäisiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettavien hankkeiden kustannusten korvausperusteista, eli käytettävissä olevista kustannusmalleista ja rahoitusmuodoista, kustannusten tukikelpoisuuden yleisistä edellytyksistä sekä hyväksyttävistä kustannuksista ja niihin liittyvistä menettelyistä. Asetusta sovellettaisiin kaikkiin avustusmuotoisiin tukiin, joita rahoitetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista ohjelmakaudella 2021–2027, ellei siitä muualla toisin säädetä.

Tausta
Alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan aluekehittämisjärjestelmän uudistustarpeita sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn edellyttämiä sääntelytarpeita. Uusi aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.9.2021. Sitä sovellettaisiin kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden 2021–2027 hankkeisiin. Lakien nojalla annettavilla valtioneuvoston asetuksilla tarkennetaan toimeenpanoa, hankkeiden rahoitusta ja kustannusten tukikelpoisuutta koskevia säännöksiä.
Tavoitteet
Hallituksen esitys on ollut valtioneuvoston käsittelyssä 8.4.2021 ja annettu eduskunnalle sen jälkeen. Esityksessä ehdotettavia lakeja ja niiden nojalla annettavia, nyt lausunnolla olevia asetusluonnoksia sovellettaisiin kansallisen aluepolitiikan sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027. Asetukset tulisivat voimaan ehdotettujen rahoituslain ja toimeenpanolain kanssa samanaikaisesti syyskuussa 2021.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.4.2021 sähköisesti Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Ruotsinkielisen käännöksen myöhemmän valmistumisen vuoksi ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistaan lausuntopalvelut.fi/utlåtanden.fi -sivustolla viikon 16 aikana. Ruotsinkielisen lausunnon antamisen määräaika tulee vastaavasti myöhemmin. 

Asetusluonnoksista järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 15.4.2021 klo 10 - 12. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. LINKKI: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTRiOWY3NmEtNGFmNi00YTRjLWIxZjEtYWVlMWIzZjhhOGI1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c39ecab6-fd9d-453a-92e9-1d8f40f2f504%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233ebda0f-aec2-4743-9eae-3ba16499d4af%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=05fe7412-3c23-4e92-ad09-ca77dd9341d1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään esittämään kannanottonsa kohdistaen ne erikseen kuhunkin asetusehdotukseen ja niiden perusteluihin (kohdistaen luvuittain ja pykälittäin). Lausuntopalvelun kysymykset ohjaavat kannanottojen kohdistamista.

Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Sivustolla on ohjeet rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen.

Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.  Lausuntopalvelussa annetut lausunnot ja niiden allekirjoittajien nimet ovat julkisia lausunnon jättämisen jälkeen.  
Valmistelijat
Lisätietoja:
Tarja Reivonen (erityisesti toimeenpanoasetus), puh. 0295 064 942            
Minna Laherto (erityisesti rahoitusasetus), puh. 0295 047 029
Jenni Hyvärinen (erityisesti tukikelpoisuusasetus), puh. 0295 049 28
Anne Juutilainen (erityisesti tukikelpoisuusasetus) , puh. 0295 064 929
Helinä Yli-Knuutila (Interreg-sääntely), puh. 0 295 047 146
Hanna Liski-Wallentowitz (kuulemistilaisuus), puh. 0295 047 131 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tem.fi
 
Jakelu:
AKAVA ry.    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvärinen Jenni    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaani kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki    
Koski Kirsi    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Laherto Minna    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liski-Wallentowitz Hanna    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Mikkelin kaupunki    
MTK ry.    
NYTKIS ry.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osenius Johanna    
Oulun kaupunki    
Pennanen Merja    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Reivonen-Kavonius Tarja    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
SAK ry.    
Sarita Kämäräinen    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry.    
STTK ry.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Yli-Knuutila Helinä    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus