Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö rikosasioiden tietosuojalain toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Begäran om utlåtande om hur väl lagen om behandling av personuppgifter i brottmål fungerar och om erfarenheterna i anslutning till tillämpningen av lagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19902/2021

Vastausaika on päättynyt: 27.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (nedan direktivet om dataskydd i brottmål) trädde i kraft den 5 maj 2016 och EU:s medlemsstater var ålagda att sätta genomförandelagstiftningen i kraft senast den 6 maj 2018. I Finland har direktivet om dataskydd i brottmål genomförts i huvudsak genom dataskyddslagen avseende brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018, nedan dataskyddslagen avseende brottmål). Genom lagen har man samtidigt genomfört konventionen (CTS 108) om skydd för individer i den automatiska informationshantering som utförs av behöriga myndigheter som hör till lagens tillämpningsområde och protokollet (CETS 223) om att ändra konventionen. Konventionens tillämpningsområde täcker även sådan behandling av personuppgifter som faller utanför EU-rätten.

I enlighet med artikel 62.1 i direktivet om dataskydd i brottmål ska Europeiska kommissionen senast den 6 maj 2022, och därefter regelbundet med fyra års mellanrum, lämna rapporter med översyn och utvärdering av direktivet till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Rapporterna är offentliga. I anslutning till utvärderingen och översynen granskar kommissionen särskilt hur bestämmelserna i kapitel V om överföringar av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer tillämpas och hur väl bestämmelserna fungerar (särskilt i fråga om artikel 36 och 39). När kommissionen gör utvärderingar och översyner av direktivet om dataskydd i brottmål beaktar kommissionen de ståndpunkter och iakttagelser som kommer från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd samt andra organ eller källor som har samband med saken.

Sommaren 2020 offentliggjorde kommissionen meddelandet ”Det fortsatta arbetet med att anpassa regelverket för den tidigare tredje pelaren till dataskyddsreglerna”. I meddelandet granskar kommissionen i enlighet med artikel 62.6 i direktivet om dataskydd i brottmål unionens godkända särskilda bestämmelser och avtal som gäller den behandling som behöriga myndigheter utför till de ändamål som anges i direktivet om dataskydd i brottmål för att utvärdera om de bör anpassas till direktivet. Kommissionen har tills vidare bara lagt fram de två förslag som nämns i meddelandet. Kommissionens utvärdering av innehållet i medlemsstaternas genomförandelagstiftning är ännu inte klar. Det finns också anledning att notera att det bara finns erfarenheter av att verkställa direktivet från en relativt kort tidsperiod, vilket innebär att det till alla delar inte ännu är möjligt att dra slutsatser om hur väl bestämmelserna fungerar.

Europeiska unionens råds dataskyddsarbetsgrupp bereder en rådets ståndpunkt, som förutsätts av artikel 62 i direktivet om dataskydd i brottmål, och kommissionen beaktar denna ståndpunkt när kommissionen gör en utvärdering av direktivet. 2019 beredde rådet en motsvarande ståndpunkt om tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Ståndpunkten godkändes i januari 2020.

Även efterhandsutvärderingen av den nationella lagstiftningen kommer under de närmaste åren att få en allt större betydelse som en del av målet med högklassig lagstiftning. I enlighet med regeringsprogrammet har Finland för avsikt att utarbeta ett system på statsrådsnivå för efterhandsutvärdering av lagstiftning. Beredningen av systemet pågår just nu. Med det här målet i beaktande är det ändamålsenligt att det redan nu fästs uppmärksamhet vid hur väl dataskyddslagen avseende brottmål fungerar eftersom lagen på ett centralt sätt påverkar skyddet av personuppgifter och privatlivet.

Begäran om utlåtande

Justitieministeriet utreder erfarenheterna av hur dataskyddslagen avseende brottmål tillämpas i Finland. Önskan är att särskilt frågorna nedan besvaras i utlåtandet.
 

Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0264 - Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Dataskydd som en pelare för medborgarnas egenmakt och EU:s strategi för den digitala övergången – tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen under två års tid

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0262 - Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Det fortsatta arbetet med att anpassa regelverket för den tidigare tredje pelaren till dataskyddsreglerna

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0264 - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Tietosuojasäännöt kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja EU:n digitaalisen muutoksen edistäjänä – yleistä tietosuoja-asetusta sovellettu kaksi vuotta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0262 - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Toimet aiemman kolmannen pilarin säännöstön yhdenmukaistamiseksi tietosuojasääntöjen kanssa

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till justitieministeriet senast den 27 augusti 2021. På grund av Europeiska unionens råds behandlingstidtabell kan tidsfristen inte förlängas.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om yttrande. Alla frågor behöver inte besvaras.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare

Mer information lämnas av Virpi Koivu, lagstiftningsråd (6.8.–14.8.2021, tfn 0295 150071), Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd (6.8.– 19.8.2021, tfn 0295 150056) och Tia Möller (20.8–27.8.2021, tfn 0295 150105, e-post fornamn.efternamn@om.fi.
 
Mer information om hur man använder utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus/Ålands landskapsregering    
Datainspektionen    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/ pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Syyttäjälaitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

Tietosuoja

dataskydd