Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia)

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6935/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (ks. liite "VNPP-luonnos_IPR-strategia_Lausunnoille 10.12.2021").

Aineettomien oikeuksien järjestelmään kuuluvat muun muassa patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus ja sen lähioikeudet, mallioikeudet, maantieteelliset alkuperämerkinnät ja kasvinjalostajan oikeudet. Aineettomilla oikeuksilla on olennainen yhteys myös datan hyödyntämiseen, joka on nykyisin tärkeä osa yritystoimintaa, tutkimusta ja julkishallintoa.

Periaatepäätökset ovat luonteeltaan valmistelevia päätöksiä, joilla annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Periaatepäätöksillä ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin.


 
Tausta
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman tavoitteeksi on asetettu, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun. Yhtenä keinona tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hallitusohjelmassa on päätetty laatia kansallinen IPR-strategia. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä 2020 IPR-strategian valmistelua varten ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimi hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen ja varapuheenjohtajana teollisuusneuvos Mikko Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän sihteeristönä toimi projektiryhmä, jossa oli edustus työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä ulkoministeriöstä. Ohjausryhmä sai valmiiksi ehdotuksensa kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi toukokuussa 2021, ja siitä pyydettiin lausuntoja kesällä 2021 (ks. linkit).

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ohjausryhmän ehdotuksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta luonnoksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa. Periaatepäätöksessä linjataan keskeiset toimenpiteet, joita ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan vastuualueillaan vuosina 2022-2030 siinä määrin, kuin se on niiden resurssien puitteissa mahdollista.

Periaatepäätösluonnoksen ruotsinkielinen versio julkaistaan lausuntopalvelussa näillä näkymin tammikuun 2022 alkupuolella.


 
Tavoitteet
Strategian visiona on, että Suomessa on vuonna 2030 tehokkaasti innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö, joka kasvattaa taloudellista hyvinvointia ja kilpailukykyä siten, että perusoikeuksien toteutuminen ja eri yhteiskunnalliset intressit otetaan monipuolisesti huomioon.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM066:00/2021 - IPR-strategia valtioneuvoston hankeikkunassa

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162922 - Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020 : IPR-strategian taustoitus

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 21.1.2022 klo 16.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/15767/2021.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi.


 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat tarvittaessa:

TEM:

Johtava asiantuntija Tanja Müller
tanja.muller@gov.fi
puh. 0295 04 7068

OKM:

Hallitusneuvos Anna Vuopala
anna.vuopala@gov.fi
puh. 0295 330 331
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
IPR University Center    
Itä-Suomen yliopisto    
Keksintösäätiö    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kopiosto ry    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Medialiitto ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Musiikkituottajat - IFPI Finland ry    
Neogames Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Professoriliitto    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry    
Teosto ry    
Turun yliopisto    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tekijänoikeus

tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

aineettomat oikeudet

teollisoikeudet

IPR

aineeton omaisuus