Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko

Lausuntopyynnön diaarinumero: PF0Y3QGC-9

Vastausaika on päättynyt: 30.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Hallitusohjelman toimintasuunnitelmaan on kirjattu laadittavaksi valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen pohja valtioneuvoston toiminnalle. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus, jossa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksien toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla sekä määritellään tapoja, joilla hallitus vaikuttaa 2020-luvun ihmisoikeuskehitykseen.
 
Selonteon valmistelusta vastaa ulkoministeriö. Oikeusministeriö osallistuu valmisteluun kansallisten ja EU-tason perus- ja ihmisoikeuskysymyksien osalta.
 
Tausta
Valtioneuvosto on aiemmin antanut eduskunnalle ihmisoikeusselonteon vuosina 2004, 2009 ja 2014.  Tätä ennen ulkoministeriö on antanut kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa koskevat selvitykset eduskunnalle vuosina 1998 ja 2000.
 
Vuoden 2014 selonteko kattoi kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan ohella ihmisoikeuksien toimeenpanon Suomessa. Ulkopolitiikkaa, EU-toimintaa ja kotimaista toimeenpanoa koskevat osiot oli tuolloin erotettu toisistaan.
 
Nyt valmisteltavaan selontekoon on valittu ilmiöpohjainen lähestymistapa ilman jakoa kansainvälisiin, kansallisiin ja EU-tason perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja Suomen perus- ja ihmisoikeuslinjaa on tarkoitus käsitellä seuraavan neljän ilmiökokonaisuuden alla:

1) sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö ja oikeusvaltiokehitys,
2) kestävä kehitys ja ihmisoikeudet,
3) digitalisaatio, tieto ja ihmisoikeudet ja
4) yhdenvertaisuuden edistäminen.

Näiden teemojen kautta on mahdollista kuvata perus- ja ihmisoikeustoiminnan keskeisimpiä muutoksia ja kehittämistarpeita. Tähän tukeutuen selonteossa asetetaan tavoitteita Suomen kansainväliselle ihmisoikeuspolitiikalle sekä hallituksen perus- ja ihmisoikeustoiminnalle kansallisesti.
 
Kaikkia mainittuja ilmiöitä on tarkoitus tarkastella kokonaisuutena huomioiden sekä kansallinen, Euroopan unionissa tapahtuva että ulkopoliittinen toiminta. Julkisen sektorin rinnalla huomioidaan yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan rooli sekä asiantuntijatyö ihmisoikeuksien alueella. Ilmiöiden sisältöä on kuvailtu tarkemmin kyselyosiossa.
 

 
Tavoitteet
Ulkoministeriö pyytää näkemyksiä valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelussa huomioitavista seikoista. Lisäksi pyydetään ottamaan kantaa selonteon alustaviin ilmiökokonaisuuksiin ja antamaan em. ilmiöihin liittyen konkreettisia kehittämisehdotuksia perusteluineen.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Ministeriö kannustaa myös kansalaisia ottamaan kantaa selonteon valmisteluun.
 
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 30.6.2020 klo. 16.15.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki annetut vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntopyyntö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pyydetään näkemyksiä koskien selonteon pääsisältöä. Toisessa osassa on mahdollista tuoda esiin huomioita erikseen kutakin selonteon ilmiökokonaisuutta koskien. Viimeisessä osassa on tilaa mahdollisille muille huomioille selonteon valmisteluun liittyen.
 
Vastauksen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät verkkosivulta www.lausuntopalvelu.fi kohdasta Ohjeet --> Käyttöohjeet. Tukea palvelun käyttöönottoon voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat:
 
Rauno Merisaari
ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs
ulkoministeriö, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö
rauno.merisaari@formin.fi 
Puh: +358 295 350 974
 
Janette Sorsimo
projektiavustaja
ulkoministeriö, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö
janette.sorsimo@formin.fi 
Puh: +358 295350586

Valpuri Tarkka
suunnittelija
oikeusministeriö, demokratia- ja julkisoikeusosasto
valpuri.tarkka@om.fi
Puh: +358 295150120
Jakelu:
Abilis-säätiö    
Aivoliitto    
Akava    
Allianssi    
Amnesty international Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Asianajajaliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eettisen kaupan puolesta    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Feministinen puolue r.p    
Fingo    
Finnwatch    
Folktinget - Suomenruotsalaiset kansankäräjät    
Greenpeace    
Helsingin yliopisto, Erik Castrén -instituutti    
Hengitysliitto    
HEUNI    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Ihmisoikeusvaltuuskunta    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansainvälisten ihmisoikeusasiainneuvottelukunta    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kehitysvammaliitto    
Keskuskauppakamari    
Kieliasiain neuvottelukunta    
KIOS    
Kirkon Ulkomaanapu    
Kuntaliitto    
Kurdiliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen Liitto    
Kynnys ry    
Laajan turvallisuuden verkosto WISE    
Lakimiesliitto    
Lapin yliopisto, Arktinen keskus    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lasten perusoikeudet - Children´s Fundamental Rights ry    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonto-liitto    
Maa- ja metsätalouministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maan ystävät    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
ME itse ry - Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Mielenterveyden keskusliitto    
Miessakit ry    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto MONIHELI    
Muistiliitto    
MyData Finland    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Nuorten Agenda 2030 -ryhmä    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Plan International Suomi    
Pohjola-Norden    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rauhanpuolustajat    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
SAK    
SamiSoster    
Sateenkaariperheet    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Seta    
Sininen tulevaisuus r.p.    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK    
Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ateistiyhdistys    
Suomen Humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Kansa Ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen mielenterveys MIELI ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen Romaniyhdistys    
Suomen Saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen YK-liitto    
Suomen YK-nuoret    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL    
Suomen Yrittäjät    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue rp.    
Sydänliitto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Trasek ry    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
USKOT-foorumi    
Vailla vakinaista asuntoa ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain Liitto    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
WWF Suomi    
Väestöliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertausvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Yritysvastuuverkosto FIBs    
Åbo Akademi, Ihmisokeusinstituutti    
Asiasanat

perusoikeudet

ihmisoikeudet

mänskliga rättigheter

ihmisoikeusselonteko

grundläggande fri- och rättigheter

redogörelse om de mänskliga rättigheterna