Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi viittomakielilaiksi

Ehdotus hallituksen esitykseksi viittomakielilaiksi

Vastausaika on päättynyt: 22.10.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viittomakielilakia valmistellut työryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä ja siihen sisältyvän ehdotuksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi erillistä viittomakielilakia, joka olisi suppea yleislaki. Ehdotuksessa viittomakielellä  tarkoitetaan suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista säädetään ehdotuksen mukaan edelleen eri hallinnonalojen lainsäädännössä. Mietintö sisältää siihen liittyen työryhmän kannanoton erityislainsäädännön kehittämistarpeista.

Lausuntopyynnön asianumero on OM 9/58/2012 ja Hankerekisteri HARE -numero on OM041:00/2012.

Oikeusministeriö pyytää lausuntojanne liitteenä olevasta mietinnöstä ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Pahoittelemme mahdollisia tässä kokeiluvaiheessa ilmeneviä häiriöitä. Tarkoituksena on saada käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös entiseen tapaan oikeusministeriön kirjaamoon (ks. kohta "Vastausohjeet vastaanottajille"). Lausunnon voi antaa kuka tahansa. Lausuntopyyntö löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta myös viitottuna suomalaiselle viittomakielelle 7.10.2014 jälkeen.
Tausta
Perustuslain 17 §:n 3 momentissa säädetään eri ryhmien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Siinä todetaan lisäksi, että viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan viittomakielisten oikeuksien toteutumista kehitetään ja mahdollisuus säätää viittomakielilaki selvitetään.

Lokakuussa 2013 oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus viittomakieliä koskevaksi suppeaksi yleislaiksi sekä tarkastella viittomakieltä käyttäviä koskevaa erityislainsäädäntöä. Työryhmän toimikausi oli 1.11.2013 - 30.6.2014. Työryhmässä oli jäsenet oikeusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Opetushallituksesta, Kuurojen Liitto ry:stä ja Finlandssvenska teckenspråkiga rf:stä.
Tavoitteet
Työryhmän ehdottaman viittomakielilain tavoitteena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista käytännössä. Tavoitteena on, että viranomaiset pyrkivät toiminnassaan edistämään viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa viittomakielellä.

Ehdotetulla lailla pyritään lisäämään viranomaisten tietoisuutta viittomakielistä sekä viittomakieltä käyttävistä kieli- ja kulttuuriryhmänä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 22.10.2014.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan palvelun kautta viimeistään keskiviikkona 22.10.2014. Lausunnon antaminen palvelun kautta vaatii rekisteröitymisen. Halutessanne voitte vaihtoehtoisesti toimittaa lausunnon sähköpostitse oikeusministeriöön osoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi word-, pdf- tai rtf-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse. Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Lausuntopyynnön asianumero on OM 9/58/2012 ja Hankerekisteri HARE -numero on OM041:00/2012.

Työryhmän mietintö löytyy pdf-tiedostona kohdasta "Asiasanat, linkit, liitteet".
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Maria Soininen, puh. 02951 50202, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(at)om.fi
Jakelu:
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Döva och Hörselskadade Barns Stödförening r.f.    
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.    
Helsingin yliopisto / Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto / Viittomakielen keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaliitto    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Kirkkohallitus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotimaisten kielten keskus / Viittomakielen lautakunta    
Kuuloliitto ry    
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kuurojen Palvelusäätiö    
Kuurojen vanhempien kuulevien lasten yhdistys ry    
LapCI ry – Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pohjois-Savon Opisto    
Rovala-Opisto    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen viittomakielen tulkit ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska hörselförbundet rf    
Turun kristillinen opisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
VaItiovarainministeriö    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Vammaisfoorumi ry    
Viito ry – Viittomakielen aineopiskelijoiden opiskelijajärjestö / Jyväskylä    
Viittomakielen ohjaajat ry    
Viittovat perheet ry – Viittomakielisten perheiden yhdistys    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregering    
Ålandsdelegationen    
Asiasanat

kielelliset oikeudet

viittomakieli

perusoikeudet