Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä luotsauslain muuttamiseksi

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/337/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om bifogade utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen (940/2003).

I denna proposition föreslås det att lotsningslagen ändras. I lotsningslagen ska möjliggöras tillståndspliktig fjärrlotsning, där lotsen sköter sina uppgifter annanstans än ombord på det lotsade fartyget. Transport- och kommunikationsverket ska på ansökan av lotsningsbolaget kunna bevilja tillstånd till fjärrlotsning för viss tid. Dessutom föreslås i lagen ändringar som gäller till exempel tillfälliga lotsplatser samt utländska statsfartygs skyldighet att anlita lots. 
Bakgrund

 Det behöver utredas hur fjärrlotsning ska kunna utnyttjas och hur det lönar sig att organisera fjärrlotsningen i framtiden. Propositionens centrala mål är att möjliggöra försök med teknik av flera olika typer i verkliga farledsförhållanden. Med hjälp av tillståndspliktig fjärrlotsning kan man fastställa krav som möjliggör en trygg lotsning utan att lotsen fysiskt stiger ombord. I verksamheten kan man till exempel identifiera vilka verksamhetsmodeller som lämpar sig för lotsning där lotsen opererar utanför fartyget, vilken information och vilka dataöverföringsförbindelser det kräver samt vilken teknik man kan utnyttja i sådan lotsning. I fjärrlotsningsverksamheten kan man dessutom bedöma vilka aktörer som ska delta i farledsnavigeringsprocessen i framtiden.

 

Målsättningar
Propositionen syftar till att förbättra säkerheten och effektiviteten i lotsningsverksamheten på lång sikt samt främja testningen av ny teknik och mer omfattande utnyttjande av information i lotsningsverksamheten. Propositionen stöder regeringsprogrammets mål om införande av en försökskultur och skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 23 september 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Yttrandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mira Karppanen, puh. 0295 34 2094, mira.karppanen@lvm.fi
Erityisasiantuntija Tero Jokilehto, puh. 0295 34 2782, tero.jokilehto@lvm.fi
Ylitarkastaja Katariina Vuorela, puh. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi
Ylitarkastaja Olli Lehtilä, puh. 0295 34 2106, olli.lehtila@lvm.fi


 
Sändlista:
Aboa Mare, ammattikorkeakoulu Novia, Turku    
Arctia    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Business Finland    
DIMECC Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kuntaliitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luotsiliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus – Meriturva    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Paikkatietokeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rollsroyce Oy Ab    
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauma    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitieyhdistys    
Suomen Ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Viestintävirasto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

liikenne

trafi

liikenne- ja viestintäministeriö

luotsaus