Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulkoministeriön maksuasetuksen uudistus

Ulkoministeriön maksuasetuksen uudistus

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM 003:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 4.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ehdotetaan säädettäväksi uusi 1.9.2020 voimaantuleva ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (jäljempänä asetus).  Asetus olisi voimassa 31.12.2022 saakka. Asetus annettaisiin valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1990) (jäljempänä julkisuuslaki) 34 §:n ja konsulipalvelulain (498/1999) nojalla. Asetus korvaisi nykyisen maksuasetuksen.
Uudessa asetuksessa säädettäisiin ulkoasiainhallinnon maksuista lukuun ottamatta   oleskelulupamaksuja, kansalaisuusasioiden maksuja sekä viisumimaksuja, joista säädetään muualla laissa, EU-lainsäädännössä tai asetuksessa.
 
Tausta
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (377/2014) on annettu vuonna 2014. Tässä asetuksessa säädetään ulkoministeriön, Suomen ulkomaan edustukseen kuuluvien diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen (edustusto) suoritteiden maksuista siltä osin kuin niistä ei ole säädetty muualla laissa, muissa valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetuissa ministeriön asetuksissa tai EU-lainsäädännössä. Lisäksi asetusta sovelletaan kunniakonsulaatteihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten suoritteiden osalta. Asetus on määräaikainen ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2021 lopussa. Asetusta on sen voimaantulon jälkeen muutettu viisi kertaa.   


 
Tavoitteet

Asetus vastaisi sisällöltään pääosin nykyistä asetusta, mutta siihen tehtäisiin joitakin selventäviä tarkennuksia ja rakenteellisia muutoksia. Maksuasetukseen ehdotetaan tehtäväksi myös lainsäädännön muutoksista johtuvat tarpeelliset tekniset muutokset.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 4.7.2020 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja KPA-40@formin.fi.
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, puh. 0295 351053 tai minna-kaisa.liukko@formin.fi.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko  puh. 0295 351053 tai minna-kaisa.liukko@formin.fi.
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Finassialan keskusliitto    
Kaapatut lapset ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
kirkkohallitus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Matkailualan edistamiskeskus    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pelastakaa lapset ry    
Punainen Risti    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen hautaustoimistojen liitto ry    
Suomi Seura ry    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionkonttori    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

maksuasetus