Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-4317-2020

Vastausaika on päättynyt: 23.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnoksesta. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on hallitusohjelman mukainen, OIkeus oppia -kehittämisohjelmaan kuuluva vuosina 2021 -2024 toteutteva kehittämisprojekti. Kokeiluun valitaan kuntia ja esiopetuksen yksiköitä tieteellisellä otannalla. Kokeilun toteuttamista ohjaa parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva kokeilulaki sekä muut voimassa olevat esiopetusta koskevat säännökset.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat sopineet, että kokeilua varten laaditaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet. Perusteet tulisivat voimaan alkuvuodesta 2021. Laadintatyö on aloitettu kokeilulain valmisteluun nähden ennakoivasti, jotta kokeiluun valittavilla kunnilla olisi riittävästi aikaa valmistella paikallinen kokeiluopetussuunnitelma sekä päättää muista kokeiluun liittyvistä toimista ennen varsinaisen kokeilun alkamista 1.8.2021.

 

 

Tausta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnoksen valmistelutyössä on kuultu laajasti eri asiantuntijoita ja tutkijoita sekä hyödynnetty heidän näkemyksiään ja saatua tietoa. Lisäksi Opetushallitus tilasi tutkimuskoonnin vuosien 2014 – 2020 välillä julkaistusta kotimaisesta ja kansanvälisestä, esiopetuksen kannalta relevantista tutkimuksesta. Varsinaisesta valmistelusta Opetushallituksessa on vastannut varhaiskasvatuksen tiimi, joka on työssään konsultoinut muita Opetushallituksen asiantuntijoita.

Lausuntojen kohteena oleva perusteasiakirjaluonnos pohjautuu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014), mutta sitä on tarvittavilta osin muokattu kokeiluun sopivaksi. Muutoksia tehdessä on hyödynnetty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2018), esiopetusta ja varhaiskasvatusta koskevan tutkimuksen, arvioinnin ja kehittämistyön tuloksia sekä perusteiden valmistelun aikana eri asiantuntijoilta saatua palautetta.

Kasvun ja oppimisen tukea sekä Oppilashuoltoa käsittelevät luvut ovat vuoden 2014 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia, sillä niihin ei ole lainsäädännössä esitetty muutoksia. Kokeilun aikana perusopetuslain mukainen Kasvun ja oppimisen tuki (kolmiportainen tuki) sekä Opiskelija- ja oppilashuoltolain mukainen esiopetuksen oppilashuolto ulottuisivat myös kokeilussa mukana oleviin 5-vuotiaisiin. 

Tavoitteet
Esiopetuksen yleisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa painottuu entistä vahvemmin kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys. Kokeilussa korostetaan myös lapsen päivän eheyttä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tavoitteena on myös koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen sekä esiopetuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen.
 
Esiopetuksen kaksivuotisuus antaa uusia mahdollisuuksia keskittyä ja syventyä oppimisen alueiden toteuttamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Esiopetus on lapsilähtöistä ja tavoitteellista toimintaa. Kahden vuoden yhteinen työskentely luon mahdollisuuden ottaa aiempaa paremmin lasten vaihtelevat mielenkiinnon kohteet huomioon ja tarjoaa jokaiselle lapselle sopivan haastavia oppimisen kokemuksia. Myös lasten yksilölliset tuen tarpeet on mahdollista huomioida entistä paremmin. Kokeilu vahvistaa esiopetuksen merkitystä lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. 
 
 
Linkit

https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu-kaynnistetaan - Lisätietoja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun järjestämisestä.

https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu-kaynnistetaan?languageId=sv_SE - Mera information om ordnandet av försöket med tvåårig förskoleundervisning.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200149 - HE 149/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2020/20200149.pdf - RP 149/2020 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Liitteet:

LUONNOS LAUSUNNOLLE Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021.pdf - Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021, LUONNOS lausuntoja varten.

Utkast_Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.pdf - UTKAST till Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021

Aikataulu
Pyydämme lausuntoanne 23.11.2020 klo 16.15 mennessä. Käsittelemme lausuntopalautteen pikaisella aikataululla. Tavoitteena on, että perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten valmistuvat tammikuun 2021 aikana. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoanne perusteluonnoksesta luvuittain. Lisäksi voitte antaa yleistä palautetta perusteluonnoksesta. 
Valmistelijat
Arja-Sisko Holappa, opetusneuvos, Opetushallitus
Charlotta Rehn, opetusneuvos, Opetushallitus
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Finlands Svenska Lärarförbund    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hem och skola i Finland    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Imatran kunta    
Inarin kunta    
Jakobstad    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kajaanin kaupunki    
Kemijärvi    
Kirkkonummen kunta    
Kontiolahti    
Korsholm    
Kuntaliiitto    
Kuopio    
Lahden kaupunki    
Lastensuojelun keskusliitto    
Limingan kunta    
Lovisa stad    
Luokanopettajien liitto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Närpes stad    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Oulun yliopisto    
Pargas stad    
Pedersöre kommun    
Pudasjärven kaupunki    
Raseborg stad    
Svenska Barnträdgårdslärarföreningen    
Tampereen kaupunki    
Turun yliopisto    
Vanhempainliitto    
Vantaan kaupunki    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto    
Vasa stad    
Väestöliitto    
Åbo Akademi