Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esityksestä: kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattaminen

Luonnos hallituksen esityksestä: kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: Asia VN/30930/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Asianomainen direktiivi – kestävyysraportointidirektiivi  (EU) 2022/2464 (”CSRD”) –  tuli voimaan 5.1.2023. Direktiivi on tärkeä pääomavirtojen kohdentamisessa, sillä sijoitusrahastojen ja muiden finanssimarkkinatoimijoiden ”vihreys” määritetään niiden investointikohteiden kestävyystietojen perusteella.
 
Direktiivi asettaa pakottavasti julkistamisvelvollisuuden kestävyysseikoista niin ympäristön (Environment – E), sosiaalisten seikkojen (Social aspects – S) kuin yrityshallinnon (Governance – G) osalta. Julkistettaviksi edellytetyt tiedot - joiden tarkemmasta sisällöstä tullaan säätämään erikseen komission delogoidulla asetuksella - esitetään toimintakertomuksessa erillisenä osionaan. 
 
Julkistamisvelvollisuus koskee: i) pörssiyhtiöitä (pl. mikrokokoiset) ja ii) kirjanpitolain 1 luvun 4c §:n kokokriteerit täyttäviä suurikokoisia osakeyhtiöitä sekä samoilla edellytyksillä iii) pankkeja ja iv) vakuutuslaitoksia. Direktiivin tarkoittamien osakeyhtiöiden ohella vastaavat velvoitteet ulotettaisiin Suomen kansallisella säännöksellä myös osuuskuntiin tiedonantovelvoitteiden pysyttämiseksi yhtäläisinä yritysmuodosta riippumatta.
 
Direktiivi on luonteeltaan raamisäännös, jonka mukaisten velvoitteiden tarkempi sisältö määrittyy komission asetuksellaan määrittämissä raportointistandardeissa. Nämä ovat vielä valmisteilla komissiossa, ensimmäiset standardit on määrä antaa viimeistään 30.6.2023. 

Lisäksi direktiivi edellyttää kestävyystietojen varmentamista joko tilintarkastajan tai muun kansallisella lailla varmennustehtävää suorittamaan hyväksytyn tahon toimesta.
 
Direktiivi ja raportointistandardit määrittävät ”vain” sen, mitä julkistetaan ja miten, kun taas se, miten yritysten tulee toimia kestävyyskysymyksissä, kuuluu parhaillaan EU:ssa valmisteilla olevan asianmukaista huolellisuutta koskevan direktiivin alaan.
Tausta
Asiassa on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin kirjanpitolakia ja tilintarkastulakia. Lisäksi täydennettäisiin muun muassa osakeyhtiöakia ja osuuskuntalakia sekä rikoslakia. Vaikka osuuskunta ei kuulu kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaan, osuuskunnan tiedonantovelvoitteista säädettäisiin kansallisesti samalla tavalla kuin mikä koskee osakeyhtiötä direktiiviperusteisesti.    
 
Jatkovalmistelua silmällä pitäen ministeriö varaa teille tilaisuuden lausunnon antamiseen maanantaihin 8.5.2023 mennessä.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys siten, että asianomaiset lainmuutokset saatetaan voimaan kuluvan vuoden aikana. 

Velvoitteet tulevat direktiiviperusteisesti voimaan ajallisesti porrastettuina. Ensimmäisinä julkistamisveovllisia ovat pörssilistatut suuryriytkset: niiden tulee julkistaa vuonna 2025 kestävyystietonsa vuodelta 2024. 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM082:00/2022 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM082:00/2022 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.5.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Jatkovalmistelun edesauttamiseksi pyydämme toimittamaan lausuntonne myös Word-tiedostona johtava asiantuntija Timo Kaisanlahdelle (etunimi.sukunimi@gov.fi). Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/30930/2022.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, puh. +358 40 570 5032.
 
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Ammattitilintarkastajat ry    
Directors´ Insitute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
NASDAQ Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Pörssisäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Tilastokeskus    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

tilinpäätös

tilintarkastus

kestävyyskriteerit

digitaalinen

kirjanpitolaki