Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esityksestä SORA-säännösten muuttamisesta

Luonnos hallituksen esityksestä SORA-säännösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17575/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä niihin liittyviä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:ää ja rikosrekisterilain 6 §:ää. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettu laki.

Tausta
Mainittuihin koulutuslakeihin sisältyvät vuoden 2012 alusta voimaan tulleet SORA-säännökset (SORA tarkoittaa soveltumattomuuteen ratkaisuja”), jotka koskevat muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, huumausainetestausta ja kurinpitoa. Opetus - ja kulttuuriministeriö asetti 23.2.2018 (OKM/36/040/2017) hankkeen, jonka tavoitteena oli selvittää SORA-lainsäädännön soveltamiseen liittyviä ongelmia sekä SORA-lainsäädännön uudistamistarpeita ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa alaikäisten turvallisuutta, potilas - ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta sekä opiskelijoiden oikeusturvaa selkeyttämällä nykyistä sääntelyä SORA-hankkeen loppuraportin ehdotusten mukaisesti.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 31.8.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Ministeriö pyytää arvioimaan erikseen muutosehdotusten vaikutuksia. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/17575/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/17575/2021.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat

Lisätietoja:

hallitusneuvos 
Sami Aalto, puh. 029 5330 082 (ammatillinen koulutus ja opiskelijoiden oikeusturvalautakunta) 1.8. lukien

hallitusneuvos Laura Hansén, puh. 029 5330 098 (korkeakoulut) 3.8. lukien

Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
maa- ja metsätalousministeriö    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
puolustusministeriö    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhusasiavaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi