Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos määräykseksi taksiliikenteessä käytettävästä muusta laitteesta tai järjestelmästä

Luonnos määräykseksi taksiliikenteessä käytettävästä muusta laitteesta tai järjestelmästä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja taksiliikenteessä käytettävästä muuta laittetta tai järjestelmää koskevasta määräysluonnoksesta.
Tausta
Määräys liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain  155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (176/2020 vp).
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta.

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_176+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää antamaan lausunnot viimeistään perjantaina 22.1.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. 

Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassapidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020.
Valmistelijat
Irene Keskihannu, lakimies, irene.keskihannu(at)traficom.fi, puh. 029 5390 572
Petri Jolanki, asiantuntija, petri.jolanki(at)traficom. fi, puh. 029 5347 237
Asiasanat

taksisääntely

taksiliikenne