Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/491/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on tarpeen korottaa vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa.

Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
 
Tausta
Energiaviraston toiminta rahoitetaan pääosin valvonnan piiriin kuuluvilta perittävillä lupamaksuilla sekä sähkö- ja maakaasuverkkomaksuilla, joita kerätään valtiolle sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain (950/2012) mukaisesti. Maksuja on korotettu viimeksi vuonna 2017. 
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on korottaa sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja lisämenoja vastaavasti, jotta ne edelleen kattavat verkkovalvonnan kustannukset.
Liitteet:

Esitysluonnos lausuntokierros 3.9.2021.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään keskiviikkona 15.9.2021.

Aikataulusyistä lausunnon antamiselle ei voida antaa lisäaikaa.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

Ylitarkastaja Johanna Juvonen, johanna.juvonen(a)tem.fi, puh. 029 506 4220
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Paikallisvoima ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
valtiovarainministeriö    
Asiasanat

Energiavirasto

sähköverkot

maakaasuverkot