Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta

Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11284/2022

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi saamelaisesta ilmastoneuvostosta. 
Tausta
Uusi ilmastolaki tuli voimaan 1.7.2022. Ilmastolaissa säädetään saamelaisesta ilmastoneuvostosta, joka on riippumaton asiantuntijaelin. Asetuksella täsmennettäisiin ilmastolain sääntelyä saamelaisen ilmastoneuvoston tehtävien, kokoonpanon, asettamisen ja toimikauden, toiminnan, jäsenen toimikauden sekä palkkioiden osalta. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.12.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto toimitetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/11284/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy. 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa asiantuntija Karin Cederlöf (karin.cederlof@gov.fi, 0295050010). 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Amnesty International    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
Inarin kunta    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kolttien kyläkokous    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Paliskuntain yhdistys    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sámi Árvvut rs - Saamelaiset arvot ry    
Sámiráđđi - Saamelaisneuvosto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sodankylän kunta    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen akatemia    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen porosaamelaiset ry    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomussalmen kunta    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Utsjoen kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

klimatlag, klimatpolitik, klimatförändring, koldioxidneutralitet, samerna, grundläggande fri- och rättigheter

ilmastolaki, ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus, saamelaiset, perusoikeudet