Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta

Statsrådets förordning om det samiska klimatrådet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11284/2022

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till statsrådets förordning om det samiska klimatrådet.
Bakgrund
Den nya klimatlagen trädde i kraft 1.7.2022. I klimatlagen stiftas det om ett samiskt klimatråd, som är ett oberoende expertorgan. Med förordningen ges mer ingående bestämmelser om det samiska klimatrådets uppgifter, sammansättning, tillsättning och mandatperiod, verksamhet, mandatperiod för medlemmar och arvoden. 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden ombeds skickas in senast 9.12.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten.  Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi. samt i statstrådets projektfönster (hankeikkuna). Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi. I utlåtandet bör nämnas diarienumret VN/11284/2022.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA, till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Mer information fås av sakkunnig Karin Cederlöf (karin.cederlof@gov.fi, 0295050010). 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Amnesty International    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
Inarin kunta    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kolttien kyläkokous    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Paliskuntain yhdistys    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sámi Árvvut rs - Saamelaiset arvot ry    
Sámiráđđi - Saamelaisneuvosto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sodankylän kunta    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen akatemia    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen porosaamelaiset ry    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomussalmen kunta    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Utsjoen kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

klimatlag, klimatpolitik, klimatförändring, koldioxidneutralitet, samerna, grundläggande fri- och rättigheter

ilmastolaki, ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus, saamelaiset, perusoikeudet