Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – vuosilomalaki

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – vuosilomalaki

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1348/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos vuosilomalain muuttamiseksi.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilomalakia. Vuosilomalakiin tehtäisiin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisuuden varmistamiseksi välttämättömät muutokset. Muutoksilla turvattaisiin työaikadirektiiviä koskevassa oikeuskäytännössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset oikeudesta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.
 
Sairaudesta johtuva poissaolo ei EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön (C-350/06 ja C-520/06, Schultz-Hoff ja Stringer ym., C-282/10, Dominguez sekä C-229/11 ja C-230/11, Heimann ja Toltschin) mukaan saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan. Saman tulkinnan voidaan katsoa koskevan lääkinnällistä kuntoutusta, joka annetaan työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi ja jonka tarkoitus rinnastuu sairausloman tarkoitukseen (C-178/15, Sobczyzyn).

Jotta Suomi täyttäisi edellä viitatuissa EU-tuomioistuimen ratkaisuissa asetetut vähimmäisvaatimukset, vuosilomalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, jossa säädettäisiin oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon ajalta.

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohtaa koskevan 26 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi pidentämällä aikaa, jonka kuluessa siirretty vuosiloma voidaan antaa.
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 15.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
 

Valmistelijat

Lisätietoja antavat:
 
hallitusneuvos Tarja Kröger, vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner ja erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tem.fi
 

 

Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työaika, vuosiloma,