Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Förslag till ändrande av språklagens 5 §

Förslag till ändrande av språklagens 5 §

Vastausaika on päättynyt: 29.9.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Justitieministeriet ber om utlåtande gällande förslaget till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen. Justitieministeriet begär om utlåtanden i första hand via denna tjänst Utlåtande.fi som är i pilotskede. Meningen är att samla respons för fortsatt utveckling av tjänsten.

I propositionen föreslås det att språklagen ändras. Enligt propositionen ska det under den tioårsperiod för vilken statsrådet har bestämt att en kommun ska vara enspråkig, på begäran av kommunfullmäktige och genom förordning av statsrådet, få bestämmas att kommunen ska bli tvåspråkig.

Utlåtandebegärans diarienummer är OM 3/58/2014
 
Bilagor:
Aikataulu
Utlåtandena ska lämnas in före den 29 september 2014 i första hand via denna tjänst eller per e-postjustitieministeriet@om.fi eller per post till adressen Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet.
 
Utlåtandetiden är tre veckor. Längden för utlåtandetiden motiveras med att förslaget till regeringens proposition är kortfattat och att förslaget föranleds av lagen om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice som träder i kraft 1.1.2015.
Vastausohjeet vastaanottajille
Utlåtandena ska lämnas in före den 29 september 2014 i första hand via denna tjänst eller per e-postjustitieministeriet@om.fi eller per post till adressen Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet.

Utlåtandebegärands diarienummer är OM 3/58/2014
 
Beredare
Språkrättsråd Corinna Tammenmaa, tel 02951 50181, corinna.tammenmaa@om.fi
Specialsakkunnig Maj Krogell-Haimi, tel 02951 50422, maj.krogell-haimi@om.fi.
 
Jakelu:
Finansministeriet    
Finlands Kommunförbund    
Regionförvaltningsverket i Lappland    
Regionförvaltningsverket i Norra Finland    
Regionförvaltningsverket i Syd-Västra Finland    
Regionförvaltningsverket i Södra Finland    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Regionförvaltningsverket i Östra Finland    
Social- och hälsovårdsministeriet    
Statsrådet    
Svenska Finlands folkting    
Undervisnings- och kulturministeriet    
Ämnesord

språklagen

kommuner

språkliga rättigheter