Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttaminen; STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus

Valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttaminen; STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM130:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Arpajaislain 17 §:n nojalla Veikkaus Oy:n tuotoista 43 % käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto käytetään avustusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Avustuksia myönnettiin vuonna 2019 yhteensä noin 362 milj. euroa.

 

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävissä avustuksissa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslain 8 §:n nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Veikkaus Oy:n tuotosta myönnettävistä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävistä avustuksista on annettu valtioneuvoston asetus (1552/2016), joka on tullut voimaan 1.1.2017 alkaen. 

Nyt ehdotettu asetusluonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa. Voimassa olevaan asetukseen ehdotetaan muutosta yhteensä kuuteen pykälään. Keskeisimmät ehdotetut muutokset liittyvät hakumenettelyn prosessin yksinkertaistamiseen investointi- ja hankeavustuksissa sekä tilintarkastajan raportin rajan nostoon. Lisäksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi eräitä luonteeltaan teknisiä ja avustusprosessia selkeyttäviä muutoksia.

Tausta

Avustuksen saajien näkökulmasta nyt ehdotetut muutokset nykytilanteeseen verrattuna ovat verrattain vähäisiä. Voidaan arvioida, että ehdotetun muutoksen myötä järjestöjen hallinnollinen taakka kevenee jonkin verran ja että avustusvaroja kohdentuu hieman aiempaa enemmän itse toimintaan.

Tavoitteet
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2020 alkaen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.1.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Ensisijaisesti lausunnot pyydetään lähettämään Lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta (lausuntopyynnön diaarinumero STM130:00/2019). Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös ministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo@stm.fi, viite: VN/13385/2019).
 

 

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, puh. 0295 163577 tai etunimi.sukunimi@stm.fi.
Jakelu:
Diabetesliitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Epilepsialiitto ry    
Förbundet De utvecklingsstördas Väl rf    
Kuurojen Palvelusäätiö    
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry    
MMM    
OKM    
OM    
Pelastakaa Lapset ry    
Sami Soster ry    
SM    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Sydänliitto ry    
TEM    
Tunne Rintasi ry    
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry    
VM    
VTV    
Asiasanat

valtionavustus

valtionavustuslaki

Valtionavut