Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/547/2020

Vastausaika on päättynyt: 5.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi turvallinen oikeusvaltio, johon sisältyy vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä, rikoslaki ja rikosuhrien aseman parantaminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja huolehtimalla Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta. (s. 90).

Eduskunta hyväksyi tasa-arvovaltuutetun vuoden 2018 kertomuksen johdosta kannanoton, jossa se edellyttää, että valtioneuvosto selvittää muun muassa mahdollisuudet nimetä riippumaton toimielin Istanbulin sopimuksen velvoitteiden toimeenpanon seurantaan ja arviointiin sekä tarvittaessa valmistelee siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset (EK 49/2018 vp).
Tavoitteet
Tavoitteena on perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Tavoitteena on, että raportoija seuraisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, seuraisi ja arvioisi toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä seuraisi kansallisen lainsäädännön toimivuutta, naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien oikeuksien toteutumista ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista laajasti yli sektoreiden rajojen. Raportoija tekisi ehdotuksia ja suosituksia ja antaisi lausuntoja, toisi havaintojaan esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä raportoisi havainnoistaan suoraan päätöksentekijöille. Raportoija ei antaisi oikeudellista apua tai neuvontaa yksittäisissä tapauksissa.

Tavoitteena on, että raportoijan tehtävänkuva kattaisi kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot ja että raportoijan toiminta olisi naiserityistä. Raportoijan tehtävät kattaisivat kuitenkin myös risteävät tilanteet, kuten eri väestöryhmiin kuuluviin naisiin kohdistuvan väkivallan.
Esityksellä ei ole tarkoitus puuttua nykyisten viranomaisten toimivaltuuksiin ja tehtäviin vaan tavoitteena on, että raportoijan tehtävä täydentäisi olemassa olevia toimijoita ja viranomaisia.

Tavoitteena on antaa naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä olemassa olevalle, hallinnosta itsenäiselle ja riippumattomalle toimijalle. Tavoitteena on, että naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän hallinnollinen järjestely olisi linjassa kansallisen ihmiskaupparaportoijan tehtävien järjestämisen kanssa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 5.3.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa erityisasiantuntija Jasmiina Jokinen (p. 0295 150 078).
Jakelu:
Amnesty International    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Euroopan kriminalipolitiikan instituutti HEUNI    
Eurooppanaiset ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Jyväskylän yliopisto, Marita Husso    
Lapin yliopisto, professori Merja Laitinen    
Loisto Setlementti ry    
Maahanmuuttovirasto    
Merja Pentikäinen    
Miessakit ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE), Taina Riski    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisten linja Suomessa ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Poliiisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rusetti- Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Lapin keskussairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Naistenklinikka    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Oulun yliopistollinen sairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Satasairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Tays Keskussairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Turun yliopistollinen keskussairaala    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Syyttäjälaitos, Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto, Heini Kainulainen    
Turun yliopisto, Johanna Niemi    
Turun yliopisto, Kevät Nousiainen    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Åbo akademi, Elina Pirjatanniemi    
Asiasanat

perusoikeudet

grundläggande rättigheter

ihmisoikeudet

Naisiin kohdistuva väkivalta

mänskliga rättigheter

våld mot kvinnor