Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18405/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 27.8.2021 mennessä.
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (markkinavalvonta-asetus) täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. Ehdotettu laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sisältäisi asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät uudet säännökset seuraamuksista. Uusi lainsäädäntö selkeyttäisi ja vahvistaisi markkinavalvontaa ja sitä koskevia säännöksiä.

Lisäksi ehdotettu laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta ehdotetaan lisättäväksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (markkinavalvontalaki) annetun lain soveltamisalaan. Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi seuraamusmaksun täytäntöönpanosta johtuva tekninen muutos.
 
Tausta
Esityksessä ehdotettu uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta on tarpeen säätää markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Jalkinemerkintädirektiivi ja tekstiilimerkintäasetus kuuluvat markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan.

Markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös. Asetuksessa säädetään muun muassa yleisistä yhdenmukaisista puitteista markkinavalvonnalle ja ulkorajavalvonnalle jäsenvaltiossa sekä vähimmäisvaatimuksista markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksille.  Lisäksi markkinavalvonta-asetus edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät asetuksen soveltamisalaan kuuluvien säädösten osalta niiden rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista.

Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi ja kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi tarvitaan täydentävää kansallista sääntelyä. Tämä tapahtuu sekä markkinavalvontalain säännösten täydentämisellä että tuotesektorikohtaisella sääntelyllä. Horisontaalisen markkinavalvontalain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan uusia lakeja ja tuotesektoreita. Markkinavalvonta-asetuksen sisältämiin tuoteryhmiin kuuluvat jalkineissa käytettävät materiaalit sekä tekstiilikuidut ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden kuitukoostumukset. Markkinavalvonta-asetuksen soveltaminen alkaa pääosin 16.7.2021, mutta tietyiltä osin se on alkanut jo 1.1.2021.

Jalkinemerkintädirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön asetuksella kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevista merkinnöistä (1147/1995). Jalkinemerkintädirektiivin täytäntöönpanosäännös esitetään siirrettäväksi lakiin, ja asetus kumottaisiin.

Tekstiilituotteiden markkinavalvontaa suorittavasta viranomaisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä kokevasta markkinavalvonnasta (298/2012). Asetus kumottaisiin.

Jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen tarkoittamana markkinavalvontaviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 16.7.2021 alkaen (laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta 993/2020).

Esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säännösten päivittäminen vastaamaan Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimuksia ja toimeenpanna uusi markkinavalvonta-asetus jalkineiden ja tekstiilituotteiden merkintöjä koskevilta osilta säätämällä uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Jalkinemerkintädirektiivi pantaisiin myös täytäntöön esitetyllä lailla.

Jalkineiden ja tekstiilituotteiden merkintöjen vaatimustenmukaisuutta koskevaa kyseisen alan sektorilainsäädäntöä ei ole ollut. Säädettäväksi esitetyllä lailla saataisiin myös nämä alat markkinavalvontalain yleisen soveltamisalan piiriin, mikä olisi vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhdenmukaisuuden kannalta tärkeää.

Esityksessä esitetään, että markkinavalvontaviranomaisella olisi valtuudet määrätä seuraamusmaksu jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen vaatimustenmukaisuuden rikkomisesta. Esitetty seuraamusmaksu vastaisi markkinavalvonta-asetuksen vaatimuksia tehokkaista, oikeasuhtaisista ja varottavista seuraamuksista, joista edellytetään säädettävän kansallisesti.

 
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 - Linkki markkinavalvonta-asetukseen / Länk till språkversionerna av EU:s marknadskontrollförordning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 - Linkki jalkinemerkintädirektiiviin / Länk till språkversionerna av EU:s skodirektiv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007 - Linkki tekstiilimerkintäasetukseen / Länk till språkversionerna av EU:s textilmärkningsförordning

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM104:00/2020 - Linkki Hankeikkunaan tunnuksella TEM104:00/2020

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM104:00/2020 - Länk till projektportalen

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 27.8.2021.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 27.8.2021. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja
 
Asiantuntija Maiju Mähönen 5.7.-23.7.2021
 
Neuvotteleva virkamies Sari Alho 9.8.-27.8.2021

Edellä mainittujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tem.fi.
Jakelu:
EK    
Kenkä- ja nahkateollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)    
Kuluttajaliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys ry    
Suomen Tekstiili- ja muoti ry    
Suomen Yrittäjät    
Teollisuusliitto ry    
Tukes    
Tulli    
Valtiovarainministeriö