Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till författningsändringar som gäller projektet för att utveckla utbildningen på andra stadiet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34059/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till författningsändringar som gäller projektet för att utveckla utbildningen på andra stadiet.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, läropliktslagen, lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras. Propositionen baserar sig på förslagen i det utvecklingsprojekt för utbildning på andra stadiet som inleddes på basis av åtgärdsförslagen i den utbildningspolitiska redogörelsen för sanna Marins regering.

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om sammanläggning av studier inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning och avläggande av dubbel examen preciseras. Dessutom föreslås det i propositionen att grunderna för statsandelsfinansieringen för yrkesutbildning i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras så att de bättre än för närvarande svarar mot behoven inom den utbildning som riktas till läropliktiga.
Länkar:

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM083:00/2021 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla

ttps://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM083:00/2021 - Utkastet till regeringsproposition kan också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 22 juni 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/34059/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/34059/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:
regeringsråd Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)gov.fi, tfn 0295 330238 (regeringens proposition)
konsultativ tjänsteman Ville Heinonen, ville.p.heinonen(at)gov.fi, tfn 0295 330 105 (utvecklingsprojekt för utbildning på andra stadiet)
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Saamelaiskäräjät    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta