Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17586/2020

Vastausaika on päättynyt: 3.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition om senast fredag den 3 september 2021.
 
I propositionen föreslås det att lagen om sjöarbetsavtal, lagen om samarbete inom företag och lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar ändras. Till lagen om sjöarbetsavtal ska det enligt förslaget fogas bestämmelser om arbetsgivarens rätt att förplikta en arbetstagare att lämna utandningsprov för utredning av om arbetstagaren är påverkad av alkohol under arbetstid. Dessutom föreslås det i lagen bestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med utandningsprov. De föreslagna bestämmelserna ska tillämpas också på arbete ombord på vajerfärjor. De föreslagna lagarna avses träda i kragt så snart som möjligt.
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM098:00/2020 - Hanke, lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM098:00/2020 - Projektet, utlåtanden kan finnas både i lausuntopalvelu.fi och i projektdokumenten

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast fredag den 3 september 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Specialsakkunnig Johanna Ylitepsa, tel. 0295064207
e-post: etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kymen Saaristoliikenne Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus (lauttaliikenne)    
Ämnesord

merityösopimuslain muuttaminen