Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö esitysluonnoksesta laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till proposition med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7340/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept.
Bakgrund
De föreslagna ändringarna hänför sig till den strategiska helheten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 3.6 ”Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland” och de i regeringsprogrammet nämnda målen att främja välfärden och minska ojämlikheten.

Beredningen av propositionen har inletts till följd av att tillsynsmyndigheterna noterat ett behov att skapa klarhet i vilken ställning odling av hampa har och att till vissa delar lätta på regleringen i narkotikalagen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att skapa klarhet i vilken ställning odling av hampa har. I fortsättningen ska det föreskrivas tydligt i narkotikalagen på vilka villkor det ska vara tillåtet att odla hampa. Målet är att förbud och begränsningar som gäller narkotika inte ska kunna kringgås, till exempel genom import av rotbark från växten Mimosa hostilis eller andra växter som innehåller DMT, som definieras som narkotika. Till denna del syftar förslaget till att förhindra spridning och användning av ämnen i drogsyfte.

Ett annat syfte med propositionen är att göra tillståndsbestämmelserna tydligare och att till vissa delar underlätta tillståndsförfarandena och de åtgärder som krävs för tillstånd. Dessutom är syftet att förbättra myndigheternas förutsättningar att förebygga, avslöja och utreda narkotikabrott.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden löper ut måndagen den 3 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.
Beredare
Ytterligare information lämnas av konsultativa tjänstemannen Elina Kotovirta, telefon 0295 163 713 och e-post elina.kotovirta@stm.fi
Sändlista:
Boreal Kasvinjalostus Oy    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / EPT-järjestöverkosto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Finola Oy    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansaneläkelaitos    
Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet ry    
Luomuliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maaseudun Kehittäjät ry    
Marttaliitto ry    
Murtolan HamppuFarmi Oy    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
PAM-Apteekkialan osasto ry    
Pohjoinen Aurinko Oy    
Poliisihallitus    
ProAgria Keskusten Liitto    
Puolustusministeriö    
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry    
Ruokavirasto    
Siemenkauppiaitten Yhdistys r.y.    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen 4H-liitto r.y.    
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y.    
Suomen kannabisyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf    
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Trans Farm Oy    
Tulli    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

maatalous

huumausaineet

lääkkeet

apteekit