Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1236/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia (688/2001) siten, että lakiin lisättäisiin säännökset valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen rajoituksista. Laissa lueteltaisiin olosuhteet, joiden vallitessa valtionavustusta ei ilman erityisen painavaa syytä voisi myöntää tai jolloin avustus voitaisiin jättää myöntämättä.

Valtionavustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös valtionapuviranomaisen oma-aloitteisesta tietojen luovuttamisesta toiselle viranomaiselle. Lisäksi lakiin tehtäisiin joitakin teknisluonteisia täsmennyksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Tausta
Esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus laajentaa ja vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia verovajeen pienentämiseksi. Hallitus hyväksyi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelman, joka kohdentuu vuosille 2020-2023.  Ohjelman yhtenä toimenpiteenä esitetään viranomaisten tietojenvaihtoa koskevien säännösten päivittämistä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on asettaa nykyistä selkeämmät ja yhdenmukaisemmat kriteerit valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen rajoituksille. Myöntämisen ja maksamisen rajoituksia koskevat säännökset sekä niihin liittyvät viranomaisten tiedonsaantia ja tietojen luovuttamista koskevat säännökset tukisivat harmaan talouden torjuntaa ja valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta.

Tavoitteena on myös, että viranomaisten tiedonsaantia ja tietojen luovuttamista koskevat säännökset tehostavat viranomaisten välistä yhteistyötä ja siten myös vähentäisivät hallinnollista taakkaa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 5.8.2021. Lausuntopyyntö on julkaistu perjantaina 28.5.2021 suomeksi ja ruotsiksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla.  Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (valtiovarainministerio@vm.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VM/1236/2021. 
 
Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa ja lausuntopyyntöä saa jakaa vapaasti eteenpäin. 
 
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi hankeikkunassa. 

 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Budjettineuvos Merja Leinonen, p. 0295 530 587
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@vm.fi

 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen AVI    
Geologian tutkimuskeskus    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsinki yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keva (Kuntien eläkevakuutus)    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kuntien takauskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin AVI    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen AVI    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalouden interventiorahasto    
Maatilatalouden kehittämisrahasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Palosuojelurahasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen AVI    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen liitto    
Rahoitusvakausrahasto    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suojelupoliisi    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Sydänliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska handelshögskolan    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto    
Valtion eläkerahasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion televisio- ja radiorahasto    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtion ydinjätehuoltorahasto    
Valtioneuvosto    
Valtiontakuurahasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Öljysuojarahasto