Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta

Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2629/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Valmistelun aikataulu on asian kiireellisestä luonteesta johtuen poikkeuksellisen vaativa, minkä vuoksi lyhyelle lausuntokierrokselle lähetetään hallituksen esitysluonnoksesta vain lakiehdotus ja sen säädöskohtaiset perustelut. 
Tausta
Yritysten määräaikainen kustannustuki on Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 pandemian aiheuttaman liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävä valtiontuki. Lain tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Kustannustuki perustuu yritysten määräaikaista kustannustukea koskevaan lakiin (laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 508/2020, muutos 963/2020) sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (509/2020, 552/2020, 1028/2020). Sääntely perustuu EU:n tilapäiseen COVID-19 valtiontukisääntelyyn, ja erityisesti Euroopan komission sen nojalla tekemään päätökseen Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (komission päätös SA.56995 ja SA.57958). Lain mukaan Valtiokonttori toimii kustannustuen valtionapuviranomaisena.

Kustannustuen haun ensimmäinen vaihe (kustannustuki I) oli voimassa 31.8.2020 saakka ja kustannustuen toisen vaiheen (kustannustuki II) hakuaika on käynnissä vielä 26.2.2021 asti. COVID19-pandemian aiheuttama tilanne on edelleen alkutalvesta 2021 vaikea useille toimialoille, minkä vuoksi kustannustuen haku (kustannustuki III) on tarkoitus avata uudelleen. Tämä vaatii muutoslain voimassaolevaan lakiin sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen, jossa listataan toimialat laissa mainituin perustein. Muutoksia koskeva säädösvalmistelu toteutetaan virkamiestyönä työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteistyönä.
Tavoitteet
Kustannustuen kolmannen hakukierroksen tavoitteena on edelleen tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Kustannustukilakiin ehdotetaan nyt muutoksia, joilla tukea voitaisiin myöntää entistä joustavammin erityisesti pienyrityksille ja yksinyrittäjille. Tuen perusperiaatteet säilyisivät ennallaan. Kustannustuen tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelussa on tarkoitus tehdä myös eräitä muita tarkennuksia, mukaan lukien kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerit, tuettaviksi hyväksyttävät kustannukset ja tuen enimmäismäärä.
 
Muutoslaki pyritään saamaan voimaan huhtikuussa 2021 ja kustannustuki III:n haku avattaisiin huhtikuun puolivälissä.
Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan näkemyksenne joko lausuntopalvelu.fi kautta tai sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi keskiviikkona 24.2.2021 klo 14 mennessä. Pahoittelemme kiireistä aikataulua.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon voi lähettää myös osoitteeseen: kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/2629/2021.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
 HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Työryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 105, maija.lonnqvist@tem.fi
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 189, sampsa.nissinen@tem.fi
Neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, Työ- ja elinkeinoministeriö, p.  0295 062 658, jaana.lappi@tem.fi
Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, Valtiovarainministeriö, p. 0295 530 418, jarmo.huotari@vm.fi
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL: Merru Tuliara    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta Ylitalo Tuomas    
PAM Jakosuo Katri    
Perheyritysten liitto    
PN Turu Oy    
Päivi Laatikainen    
SMAL: Mäki-Fränti Heli    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
VATT    
Vero