Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3994/2023

Vastausaika on päättynyt: 1.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annettua lakia eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksessa voimaanpanolakiin jääneiden puutteiden korjaamiseksi. Voimaanpanolakia korjattaisiin siten, että lisäeläkesäätiöt ja lisäeläkekassat, jotka olivat Finanssivalvonnan rekisterissä uusien eläkelaitoslakien voimaan tullessa, saavat jatkaa toimintaansa kumotun eläkesäätiölain tai kumotun vakuutuskassalain mukaisessa toimintapiirissä. Voimaanpanolakiin lisättäisiin myös säännökset sellaisten eläke-, lisäeläke-, sairaus-, hautaus- ja eroavustustoimintaa harjoittavien kassojen oikeudesta toimia vakuutettujen vähimmäismäärästä säädettyä pienemmässä koossa, joille on myönnetty tätä koskeva poikkeus kumotun vakuutuskassalain nojalla ennen uusien eläkelaitoslakien ja uuden vakuutuskassalain voimaantuloa. Sairausvakuutuslakiin tehtäisiin lakitekninen korjaus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
 
Tausta
Esitys liittyy vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Vuoden 2022 alussa osana kokonaisuudistusta tulivat voimaan laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021), laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista (947/2021) ja vakuutuskassalaki (948/2021). Samalla kumottiin eläkesäätiölaki (1774/1995) ja vakuutuskassalaki (1164/1992) (jäljempänä vanha vakuutuskassalaki). Edellä mainittujen lakien voimaan tulosta säädettiin lailla eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta (951/2021) (jäljempänä voimaanpanolaki), johon sisältyi muun muassa säännöksiä siitä, milloin toimintaa voidaan jatkaa tietyin osin kumotun sääntelyn mukaisena.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on korjata voimaanpanolakiin jääneet puutteet lisäeläkesäätiöiden ja –kassojen toimintapiirin osalta sekä vakuutettujen vähimmäismäärää koskevan poikkeuksen osalta.
 
Liitteet:
Aikataulu
 Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 25.5.2023 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Sosiaali- ja terveysminsiteriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

lakimies Noora Silmonen 
0295163266

hallitusneuvos Riitta Kokko-Herrala

0295163345   

Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@gov.fi 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
Porasto Oy    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Vakuutuskassat ry