Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esityksestä laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

Luonnos hallituksen esityksestä laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17024/2021

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta.

Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausmuutoksessa luonnonsuojelualueesta erotettaisiin 3,2 hehtaaria vanhan Finlandia-hotellin aluetta sekä 480 m2 Kruunupuiston henkilöstön pysäköintialuetta. Luonnonsuojelualueeseen liitettäisiin hehtaarin laajuinen Unnikkisaari, 114 hehtaaria saarta ympäröivää vesialuetta sekä 1100 m2 harjumetsää Kruunupuiston pysäköintialueen läheisyydestä. Luonnonsuojelualueen pinta-ala kasvaisi noin 112 hehtaarilla noin 791 hehtaariin.
Tausta
Punkaharjun luonnonsuojelualue on perustettu lailla vuonna 1991. Luonnonsuojelualue sijaitsee Savonlinnan kaupungissa ja sen laajuus on 679 hehtaaria. Punkaharju on yksi Suomen kansallismaisemista.

Punkaharjun luonnonsuojelualueella sijaitsee vuonna 1914 rakennettu entinen Finlandia-hotelli ulkorakennuksineen. Päärakennuksessa toimii nykyisin Kruunupuisto Oy:n ylläpitämä vanhusten Hoitokoti Finlandia. Punkaharjun kunnan Punkaharjun matkailun kehittämistä koskevassa hankkeessa vuonna 2008 todettiin tarpeelliseksi lisämajoituskapasiteetin saaminen entisen Finlandia-hotellin yhteyteen, jotta sen toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa. Punkaharjun luonnonsuojelualueen rauhoitussäännökset eivät kuitenkaan salli suunnitellun kaltaista rakentamista.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteisiin sisältyvät matkailualan ja matkailuyrittäjyyden kestävän kasvun edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen. Esitetyillä rajausmuutoksilla mahdollistettaisiin entisen Finlandia-hotellin palauttaminen matkailukäyttöön ja samalla lisättäisiin Punkaharjun luonnonsuojelualueen luonnonsuojelullista edustavuutta.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa entisen Finlandia-hotellin rakennusryhmän kunnostaminen ja laajentaminen sekä sen palauttaminen matkailukäyttöön. Lisäksi esityksen tavoitteena on lisätä Punkaharjun luonnonsuojelualueen edustavuutta hiekkamaiden niukkamineraalisten ja niukkaravinteisten vesien osalta. Lisäksi esityksellä turvattaisiin kesäisin vilkkaassa matkailukäytössä olevalta maantieltä ja Puruvedeltä näkyvän rantamaiseman säilyminen nykyistä laajemmin sekä luotaisiin edellytykset saimaannorpan pesimiselle norppakannan kasvaessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 17.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi/Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 064, jukka-pekka.flander@ym.fi ja asiantuntija Ilona Latsa, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 388, ilona.latsa@ym.fi
 
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Kruunupuisto Oy    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsätietokeskus Lusto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Savonlinnan kaupunki    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö