Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14302/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
​Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmastolaiksi.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmastolaki. Nykyinen ilmastolaki (609/2015) on ollut voimassa vuodesta 2015 alkaen. Lain uudelleen tarkastelua edellyttävät paitsi ilmastonmuutoksen nopea eteneminen myös Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset ja eduskunnan lausumat. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa lain ohjausvaikutusta ja varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Hallituksen esitys toteuttaisi osaltaan Suomea sitovia EU-lainsäädännön ja kansainvälisen ilmastosääntelyn velvoitteita. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajata lämpötilan nousu kahteen asteeseen ja tavoitella rajoittamista puoleentoista asteeseen. Taustalla on myös EU:n vuodelle 2050 asettama ilmastoneutraaliustavoite ja EU:n yhteinen kasvihuonekaasujen vähintään 55 prosentin nettovähennystavoite vuonna 2030.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Keskeinen tavoite on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuden. Suomelle asetettaisiin uusia päästövähennystavoitteita ja voimassa olevan ilmastolain pitkän aikavälin päästövähennystavoitetta vuodelle 2050 päivitettäisiin. Uusista ilmastotavoitteista säätämisen päämääränä on lisätä vakautta ja ennakoitavuutta ilmastopolitiikan eri toimijoille. Uusien ilmastotavoitteiden avulla pyritään turvaamaan, että Suomi tekee oman osuutensa kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
 
Tavoitteena on lisäksi ilmastolain ohjausvaikutuksen vahvistaminen. Keskeinen elementti ohjausvaikutuksen parantamisessa olisi maankäyttösektorin sisällyttäminen ilmastolain mukaiseen suunnittelujärjestelmään.
 
Uuden ilmastolain myötä tavoitteena on myös vahvistaa lain perus- ja ihmisoikeusnäkökulmaa ja edistää ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta. Esityksellä pyritään vahvistamaan eri tahojen osallistumista ilmastopolitiikan suunnitelmien valmisteluun. Samoin tavoitteena on edistää saamelaisten oikeuksien huomioon ottamista ilmastopolitiikassa.
Linkit
Liitteet:

HE_ilmastolaki_fi_luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

HE_ilmastolaki_sv_luonnos.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

HE_ilmastolaki_pohjoissaame_luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi, pohjoissaame

HE_ilmastolaki_inarinsaame_luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi, inarinsaame

HE ilmastolaki koltansaame, luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi, koltansaame

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 6.9.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ym.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/14302/2019.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat 
2.7.–20.8. erityisasiantuntija Karin Cederlöf (karin.cederlof@ym.fi, 0295250010) 
23.8.–6.9. hallitussihteeri Outi Kumpuvaara (outi.kumpuvaara@ym.fi, 0295250225).
Jakelu:
Akava ry    
Allianssi ry    
Amnesty Suomi    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Autoliitto    
Baltic Sea Action Group    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Changemaker    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
FEE Suomi    
Finanssiala    
FINGO    
Finnwatch    
Fridays For Future Suomi    
Greenpeace    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen yliopisto, ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus CCEEL    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kestävyyspaneeli    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KIVO - Suomen Kiertovoima ry    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto    
LUKE    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
MaRa ry    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
MTK ry    
Natur och Miljö    
Nuorten Agenda 2030    
Oikeusministeriö    
OKV    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
PLAN Suomi    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Partiolaiset    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomen Tekstiili & Muoti    
Suomen tuulivoimayhdistys    
Suomen valtiosääntöoikeudellinen seura    
Suomen Varustamot ry    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura SYS ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Tapio Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
UNICEF Suomi    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Nuoret    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK-nuoret    
YTP ry    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

klimatlag, klimatpolitik, klimatförändring, koldioxidneutralitet, samerna, grundläggande fri- och rättigheter

ilmastolaki, ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus, saamelaiset, perusoikeudet