Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Ehdotus Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: KAIELY/179/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta

Kainuun elinkeino-liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää teiltä lausuntoa liitteenä olevasta ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Kainuun alueella.
Tausta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Kainuun alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei muuta vuoden 2011 ehdotustaan eikä siten ehdota nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Kainuun vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
 
Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
 
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.
Tavoitteet
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
  • Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
  • Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
  • Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta - Sivulta löytyvät Oulujoen vesistöalueen kuulemisasiakirjan lisäksi kaikki muutkin Suomen tulvariskien hallinnan kuulemisasiakirjat. Sivulta voi jatkaa Kainuun alueen omille sivuille.

Liitteet:

Alustava-arviointi Oulujoki.pdf - Oulujoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

tulvariskien-alustava-arviointi-iijoki.pdf - Iijoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

tulvariskien-alustava-arviointi-kiiminkijoki.pdf - Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

tulvariskien-alustava-arviointi-siikajoki.pdf - Siikajoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

Tulvariskit_Vuoksen_vesistoalue.pdf - Vuoksen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi vuodelta 2011

Kuulutus_Kainuu.pdf - Kuulutus

Aikataulu
 Kuulemisaika on 9.4.-9.7.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto voidaan joko kirjoitaa suoraan alla olevaan kenttään tai ladata liitteenä (pöytäkirja tms). Tässä palvelussa laaditun lausunnon voit tarvittaessa lähettää hyväksyttäväksi toiselle henkilölle omassa organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Mikäli lausuntopalvelun käyttö osoittautuu hankalaksi, voit toimittaa palautteesi esimerkiksi sähköpostitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät kuulemisasiakirjan lopusta. Sivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta on ohjeita ja vaihtoehtoja palautteen antamiseksi.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
 
vesitalousasiantuntija Jari Pesonen,
etunimi.K.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 023 861 ja
 
vesitalousasiantuntija Mika Pylvänäinen,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 023 876
Jakelu:
Jari Pesonen    
Mika Pylvänäinen