Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen teoriakoe

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen teoriakoe

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/543637/03.04.03.00/2021

Vastausaika päättyy: 1.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen teoriakoe TRAFICOM/543637/03.04.03.00/2021.
Tausta
Määräys liittyy liikenteen palveluista annetun lain 29 §:ssä Liikenne- ja viestintävirastolle annettuun määräyksenantovaltuuteen koskien viraston toimivaltaan kuuluvan ja sen hallinnoiman perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvän kokeen sisältöä ja sen käytännön toteutusta.
Tavoitteet

Määräyksen keskeisenä sisältönä on muuttaa Liikenteen turvallisuusviraston ohje palveluntuottajalle kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskokeen järjestämisestä TRAFI/240545/03.04.03.06/2017 oikeudellisesti sitovammaksi määräykseksi.

Määräyksessä on säädetty kokeen suorittamistavasta, ajankäytöstä, edellytyksistä suulliseen kokeeseen pääsemiseksi, tulkin käyttämisestä teoriakokeessa, teoriakokeen sisällöstä ja arvioinnista sekä kokeessa kielletyistä materiaaleista ja välineistä sekä vilpillisestä toiminnasta kokeessa.

Lisäksi teoriakoeohje saatetaan soveltuvin osin yhdenmukaiseksi kuljettajatutkinnon teoriakoemääräyksen kanssa.

Aiempaan ohjeeseen verrattuna määräykseen lisätään määrittelyt siitä, milloin kokeen suorittajan katsotaan toimivan vilpillisesti koetta suorittaessa. Muutoin määräys vastaa aiempaa ohjetta.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 01.06.2022 klo 16.15.
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 07/2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron, joita lausunto koskee. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia. Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Jussi-Pekka Laine, asiantuntija, jussi-pekka.laine(at)traficom.fi, 029 534 5012
Marjo Immonen, erityisasiantuntija, marjo.immonen(at)traficom.fi, 029 534 5588