Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista laiksi ja asetukseksi Ilmatieteen laitoksesta

Revidering av lagen och statsrådets förordning angående Meteorologiska institutet

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1700/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet samt statsrådets förordning om Meteorologiska institutet.

Utlåtandena ska lämnas via tjänsten utlåtande.fi senast 30.11.2017.
 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om Meteorologiska institutet. Samtidigt ska den gällande lagen om meteorologiska institutet upphävas. Syftet med propositionen är att uppdatera bestämmelserna om Meteorologiska Institutet med beaktande av bestämmelserna i grundlagen och den övriga lagstiftningen samt utvecklingen i omvärlden. Av lagtekniska skäl tas sådana bestämmelser om uppgifter som tidigare ingått i förordning nu in i lagen. Lagförslaget innehåller bestämmelser om bl.a. Meteorologiska institutets uppgifter, generaldirektörens befogenheter och arbetsordningen.

I förslaget till statsrådets förordning föreskrivs det närmare om personal, förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören, beviljande av tjänstledigheter, behörighetskrav för personalen samt institutets delegation och dess uppgifter.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Bakgrund
De senaste stora förändringarna av lagen om meteorologiska institutet från 1967 gjordes 2008 när Havsforskningsinstitutet avskaffades och en del av dess uppgifter överfördes till Meteorologiska institutet.

Lagförslaget förtydligar institutets förvaltning och verksamhet. Statsrådets förordning föreskriver mer detaljerat om institutets ledning och utförandet av dess uppgifter.
Målsättningar
Genom lagförslaget förtydligas bestämmelserna om institutets ledning och verksamhet. Närmare bestämmelser om ledningen och hur instutet ska sköta sina uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bilagor:

HE Ilmatieteenlaitoksesta - fi.doc - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta

VNA Ilmatieteenlaitoksesta - fi.doc - Valtioneuvoston asetus Ilmatieteen laitoksesta

Regeringens proposition till lag om Meteorologiska institutet - sv.doc - Regeringens proposition till lag om Meteorologiska institutet

Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet- sv.doc - Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas via tjänsten utlåtande.fi senast 30.11.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare information lämnas av Aino Sipari tfn. 050 326 5829.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands landskapsregering)    
ANS Finland Oy    
Arctia Shipping    
Destia Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finavia Oy    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj    
Foreca    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalouministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Sanoma    
Sisäministeriö    
Sitra    
SM/hankejohtaja    
SM/valmiusjohtaja    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tekes    
Tieteen tietotekniikan keskus CSC    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaisala Oyj    
Valtioneuvostonkanslia    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
YLE    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Ilmatieteen laitos

Meteorologiska institutet