Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista laiksi ja asetukseksi Ilmatieteen laitoksesta

Lausuntopyyntö luonnoksista laiksi ja asetukseksi Ilmatieteen laitoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1700/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Ilmatieteen laitoksesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Ilmatieteen laitoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelun kautta viimeistään 30.11.2017.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ilmatieteen laitoksesta. Samalla aiempi laki ilmatieteen laitoksesta kumottaisiin. Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa Ilmatieteen laitosta koskevia säännöksiä ottaen huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys. Lakiteknisistä syistä lakiehdotukseen siirretään aikaisemmin asetukseen sisältyneitä tehtäviä. Lakiehdotus sisältäisi säännökset muun muassa Ilmatieteen laitoksen tehtävistä, pääjohtajan toimivallasta ja työjärjestyksestä. Ehdotuksessa ei esitetä Ilmatieteen laitokselle uusia tehtäviä.

Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin henkilöstöstä, pääjohtajan sijaisen määräämisestä, virkavapauden myöntämisestä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä.

Lausunnolla olevat ehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Tausta
Viimeiset suuremmat muutokset vuonna 1967 annettuun, Ilmatieteen laitosta koskevaan lakiin tehtiin vuonna 2008, kun Merentutkimuslaitos lakkautettiin ja osa sen tehtävistä siirrettiin Ilmatieteen laitokselle.

Lakiehdotuksella selkeytetään laitoksen johtamista ja toimintaa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin laitoksen johtamisesta ja sen tehtävien hoitamisesta.
Tavoitteet
Lailla on tarkoitus uudistaa laitosta koskevat säännökset vastamaan perustuslain vaatimuksia sekä päivittää laki ajantasaiseksi. Samalla voidaan Ilmatieteen laitosta koskevan lain, valtioneuvoston asetuksen ja työjärjestyksen välinen suhde määritellä tarkemmin ja paremmin.
Liitteet:

HE Ilmatieteenlaitoksesta - fi.doc - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta

VNA Ilmatieteenlaitoksesta - fi.doc - Valtioneuvoston asetus Ilmatieteen laitoksesta

Regeringens proposition till lag om Meteorologiska institutet - sv.doc - Regeringens proposition till lag om Meteorologiska institutet

Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet- sv.doc - Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet

Aikataulu
Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 30.11.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Aino Sipari puhelin 050 326 5829.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands landskapsregering)    
ANS Finland Oy    
Arctia Shipping    
Destia Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finavia Oy    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj    
Foreca    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalouministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Sanoma    
Sisäministeriö    
Sitra    
SM/hankejohtaja    
SM/valmiusjohtaja    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tekes    
Tieteen tietotekniikan keskus CSC    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaisala Oyj    
Valtioneuvostonkanslia    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
YLE    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Ilmatieteen laitos

Meteorologiska institutet